Javne Nabavke

logo jkp latinica

Na osnovu čl. 39,55. stav 1. tačka 2), 57. i 60 stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga – Servisiranje instalacija gorionika br.O-42/2013/9569-08 od 28.06.2013.god.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“
Zrenjanin, Pančevačka bb,
Internet strana: www.gradskatoplanazr.rs

Upućuje:

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE-
„SERVISIRANјE INSTALACIJA GORIONIKA“

 Postupak se sprovodi radi zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci.

1. PODACI O NARUČIOCU - Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, ( u dalјem tekstu Naručilac ) poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa Konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponuda za usluge Servisiranje instalacija gorionika u kotlarnici JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin, broj javne nabavke: JN-42/2013 MV-35 od dana 28.06. 2013. god. 

Naručilac

JKP „Gradska toplana“

Sedište i adresa naručioca

Zrenjanin, Pančevačka bb

Matični broj

20489758

PIB

105911713

Predmet javne nabavke

Servisiranje  instalacija gorionika

Redni broj javne nabavke

JN-42/2013 MV-35

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.  VRSTA NARUČIOCA -  Javno komunalno preduzeće

3.  VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – postupak javne nabavke male vrednosti 

4. PREDMET JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - nabavka  usluga -  Servisiranje instalacija gorionika.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Usluge popravke i održavanja kotlova    -   oznaka: 50531100

5.      PREDMET JAVNE NABAVKE nije podelјen po partijama.

6.  PRAVO UČEŠĆA U POSTUPKU imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom Naručioca u kojoj su bliže određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.
PONUĐAČ može da podnese samo jednu ponudu.

7. U SLUČAJU PODNOŠENјA PONUDE SA PODIZVOĐAČEM, navesti procenat vrednosti nabavke koja će se izvršiti preko podizvođača.

8. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA je ekonomski najpovolјnija ponuda, što je        detalјno definisano konkursnom dokumentacijom.

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ (broja pondera)

1.

Cena

80

2.

Rok za izvršenje usluge

20

9.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI

- Lično u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ u Zrenjaninu,     kancelarija službe za javne nabavke u prizemlјu,
- Sa Portala Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili
- Internet strane Naručioca – www.gradskatoplanazr.rs
- Pismenim zahtevom naručiocu za dostavlјanje poštom na adresu.

10.  PODNOŠENјE PONUDE–PONUDE SE PRIPREMAJU I PODNOSE U SKLADU SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM I ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA.

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponuda budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača, lica za kontakt i sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-42/2013 MV-35- „Servisiranje instalacija gorionika“, uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

11.  ROK ZA PODNOŠENјE PONUDA

Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do 08.07.2013 godine najkasnije do 10:00 časova.
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene uz povratnicu Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

12.  OTVARANјE PONUDA će biti javno i obaviće Naručilac poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 08.07.2013 godine u 10:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.
Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Naručiocu podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.
Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.

13. ROK ZA DONOŠENјE ODLUKE

Odluku o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku naručilac će doneti u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni pismenim putem.

14.   LICE ZA KONTAKT kod  naručioca  je Dragan Kocić,
e-majl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,   tel: 064/8438043

15.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI 36 (trideset i šest) stranica i može se preuzeti ovde.

------

Obaveštenje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po ovoj nabavci pogledajte ovde.

Pitanja i odgovori

logo jkp latinica

Broj: 9481-08
Dana: 17.06.2013.
JKP „Gradska toplana“
Pančevačka bb, Zrenjanin, 23000

PREDMET: ODGOVOR NA PITANјE U VEZI JAVNE NABAVKE BROJ JN-40/2013 OP-7

Rekonstrukcija dela magistralnog vrelovoda-ukrštanje sa železničkom prugom Pančevo glavna-Zrenjanin-Kikinda-Državna granica-prolaz ispod pruge u Pančevačkoj ulici

Dana 17.06.2013 godine Komisija za predmetnu javnu nabavku dobila je mejlom dopis od strane potencijalnog ponuđača, evidentiran pod delovodnim brojem 9480-08 od 17.06.2013. godine kod naručioca, u kojem je postavlјeno 1  pitanje vezano za javnu nabavku br. JN 40/2013 OP-7:

U uslovima za dokazivanje neophodnog poslovnog kapaciteta navedeno je da je neophodno dostaviti referentnu listu za podbušivanje pruge ili puta sa uvlačenjem zaštitnih kolona prečnika Ø1015mm ili više,radi montaže vrelovodnih ili gasovodnih cevi.

1.Pitanje:

- Da li se može kao referenca prihvatiti podbušivanje pruge ili puta sa uvlačenjem zaštitnih kolona prečnika Ø1015mm ili više, ali za potrebe montaže telekomunikacionih cevi/kablova, s obzirom da je tehnologija ista?

ODGOVOR:

1.    Odgovor je potvrdan, znači može se kao referenca prihvatiti podbušivanje pruge ili puta sa uvlačenjem zaštitnih kolona prečnika Ø1015mm ili više, za potrebe montaže telekomunika-cionih cevi/kablova, s obzirom da je tehnologija ista.

Pitanje i odgovor na pitanje biće objavlјeni na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama.
 

                                                              za  Komisiju za predmetnu javnu nabavku

                                                              ________________________________
                                                                                      Dragan Kocić
                                                                            Rukovodilac službe nabavke

U Zrenjaninu 17.06.2013. god.

Obaveštenje

OBAVEŠTENјE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

1. NAZIV NARUČIOCA:                                           JKP Gradska toplana
2. ADRESA NARUČIOCA:                                       Zrenjanin, Pančevačka bb
3. INTERNET STRANA NARUČIOCA:                      www.gradskatoplanazr.rs
4. VRSTA NARUČIOCA:                                          Javno komunalno preduzeće
5. VRSTA PREDMETA:                                            Dobra

6. OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:

- Potrošni materijal za održavanje po partijama za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin,

Partija 1

VIJČANA ROBA, METALNI DELOVI I OSTALI MATERIJAL

Partija 2

BOJE I MATERIJAL ZA FARBANјE

Partija 3

MATERIJAL ZA ZAVARIVANјE

- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Vijci -                                        Oznaka: 44531510
Boje -                                        Oznaka: 44810000
Materijal za zavarivanje -            Oznaka: 44315200

7. UGOVORENA VREDNOST:

Vrednost Ugovora bez PDV-a za partiju  2    -447.401,50 dinara
Vrednost Ugovora bez PDV-a za partiju  3    -506.553,90 dinara

OBUSTAVLjA se postupak   za partiju  1    - Nije stigla ni jedna prihvatlјiva ponuda i postupak će se ponovo sprovesti

8. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA: za sve partije je ekonomski najpovolјnija ponuda.

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

RB

Kriterijum

Maksimalan broj bodova

1

Ponuđena cena

80

2

Rok isporuke

20

1. Ponuđena cena.....................................................maksimalno 80 bodova

Po formuli:

C= 80 x Cmin/Ci
Cmin = minimalno ponuđena cena
Ci = ponuđena cena i–tog ponuđača

Ponuđena cena koja se koristi za ovu formulu je bez iskazanog PDV.

2. Ponuđeni rok isporuke .....................................maksimalno  20 bodova

Po formuli:

RIs= 20 h RIsmin/RIsi
RIsmin = minimalno ponuđeni rok
RIsi = ponuđeni rok i-tog ponuđača

Rok se iskazuje samo u kalendarskim danima  

Ukoliko dve ili više ponuda imaju na kraju ocene isti ukupan broj pondera, najpovolјnija će biti izabrana ponuda ponuđača koji ostvari veći broj pondera u okviru elementa ponuđena cena.

9.  BROJ PRIMLjENIH PONUDA:                                                      1 (jedna)  

10. PONUĐENA CENA: PARTIJA 1 - NAJVIŠA 2.757.692,47 dinara bez PDV-a
                                                       - NAJNIŽA 2.757.692,47 dinara bez PDV-a

                                     PARTIJA 2 - NAJVIŠA 447.401,90 dinara bez PDV-a
                                                       - NAJNIŽA 447.401,90 dinara bez PDV-a

                                     PARTIJA 3 - NAJVIŠA 506.553,90 dinara bez PDV-a
                                                       - NAJNIŽA 506.553,90 dinara bez PDV-a

11. PONUĐENE CENE KOD PRIHVATLjIVIH PONUDA I JEDINE:
                                     PARTIJA 2 - NAJVIŠA  447.401,90 dinara bez PDV-a
                                     PARTIJA 3 - NAJVIŠA  506.553,90 dinara bez PDV-a

12. DEO ILI VREDNOST UGOVORA KOJI ĆE SE IZVRŠITI PREKO PODIZVOĐAČA:  -----------, 

13.  DATUM DONOŠENјA ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 2 I 3:

16.05.2013 godine,

14.  DATUM ZAKLjUČENјA UGOVORA ZA PARTIJE 2 I 3 : 28.05.2013 godine,

15.  OSNOVNI PODACI O DOBAVLjAČU:

I za partiju 2 i partiju 3 „Darmatic” TR, Žarka Zrenjanina 16, Zrenjanin  

16.  PERIOD VAŽENјA UGOVORA: do 31.03.2014 godine,

17.  OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLjAJU OSNOV ZA IZMENU UGOVORA:   --------,

18.  OSTALE INFORMACIJE:

OBUSTAVLjEN se postupak javne nabavke za partiju 1 - Vijčana roba, metalni delovi i ostali materijal zato što nije stigla ni jedna prihvatlјiva ponuda i postupak će se ponovo sprovesti u roku od 30 dana sa smanjenim  količinama potrebnih dobara koje su najneophodnije za Naručioca s tim da  nabavka neće preći visinu ovogodišnje procenjene vrednosti za ovu javnu nabavku.

OBAVEŠTENјE O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA

1. NAZIV NARUČIOCA:                                       JKP Gradska toplana

2. ADRESA NARUČIOCA:                                   Zrenjanin, Pančevačka bb

3. INTERNET STRANA NARUČIOCA:                www.gradskatoplanazr.rs

4. VRSTA NARUČIOCA:                                     Javno komunalno preduzeće

5. VRSTA PREDMETA:                                       Dobra

6. OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:

OTVORENI POSTUPAK - JAVNA NABAVKA BR. JN-38/2013 OP-6 PO PARTIJAMA 

- Čelične cevi i fiting, predizolovane čelične cevi, armatura, fiting, elementi za spajanje i prateći potrošni materijal, polietilenske gasne cevi i fitinzi po partijama za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin,

Partija 1

Crne čelične cevi i fiting

Partija 2

Predizolovane čelične cevi, armatura, fiting, elementi za spajanje i prateći potrošni materijal

Partija 4

Pocinkovane cevi i fiting

- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Naziv:  Cevi i armatura               Oznaka: 44163000

7.  UGOVORENA VREDNOST:

Vrednost Ugovora bez PDV-a za partiju  1 - 1.551.197,00 dinara

Vrednost Ugovora bez PDV-a za partiju  2 - 6.996.299,00 dinara

Vrednost Ugovora bez PDV-a za partiju  4 - 260.532,00 dinara

8. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA: za sve partije je ekonomski najpovolјnija ponuda.

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

RB

Kriterijum

Maksimalan broj bodova

1

Ponuđena cena

90

2

Rok isporuke

10

1. Ponuđena cena.....................................................maksimalno 90 bodova

 Po formuli:

C= 90 x Cmin/Ci

Cmin = minimalno ponuđena cena

Ci = ponuđena cena i–tog ponuđača

Ponuđena cena koja se koristi za ovu formulu je bez iskazanog PDV.

 2.  Ponuđeni rok isporuke.................................maksimalno  10 bodova

Po formuli:

RIs= 10 h RIsmin/RIi – Ukoliko je rok kraći od 10 dana, maksimalan broj bodova.

RIsmin = minimalno ponuđeni rok

RIsi = ponuđeni rok i-tog ponuđača

Rok se iskazuje samo u kalendarskim danima.

Naručilac ne prihvata avans kao način plaćanja.

Naručilac ne prihvata kompenzaciju.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju na kraju ocene isti ukupan broj pondera, najpovolјnija će biti izabrana ponuda ponuđača koji ostvari veći broj pondera u okviru elementa ponuđena cena.

9.  BROJ PRIMLjENIH PONUDA:               za sve 4 partije                   8 (osam)  

10. PONUĐENE CENE:
PARTIJA 1               - NAJVIŠA
1.551.197,00 dinara bez PDV-a
                               - NAJNIŽA 1.551.197,00 dinara bez PDV-a

PARTIJA 2 -            - NAJVIŠA 8.277.245,50 dinara bez PDV-a
                               - NAJNIŽA 6.767.770,00 dinara bez PDV-a

 PARTIJA 4 -             - NAJVIŠA 260.532,00 dinara bez PDV-a
                               - NAJNIŽA 260.532,00 dinara bez PDV-a

 11. PONUĐENE CENE KOD PRIHVATLjIVIH PONUDA:

 PARTIJA 1 -          - NAJVIŠA  1.551.197,00 dinara bez PDV-a
                               - NAJNIŽA  1.551.197,00 dinara bez PDV-a

PARTIJA 2 -          - NAJVIŠA 6.996.299,00 dinara bez PDV-a
                               - NAJNIŽA  6.767.770,00 dinara bez PDV-a 

PARTIJA 4 -            - NAJVIŠA   260.532,00 dinara bez PDV-a
                               - NAJNIŽA   260.532,00 dinara bez PDV-a

 12. DEO ILI VREDNOST UGOVORA KOJI ĆE SE IZVRŠITI PREKO PODIZVOĐAČA:  

13.  DATUM DONOŠENјA ODLUKE O DODELI UGOVORA:       13.06.2013 godine, 

14.  DATUM ZAKLjUČENјA UGOVORA ZA PARTIJU 1: 28.06.2013 godine,

ZA PARTIJU 2: 28.06.2013 godine,

ZA PARTIJU 4: 28.06.2013 godine,

15.    OSNOVNI PODACI O DOBAVLjAČIMA:

Za partiju 1 TRGOMETAL“ DOO. Beograd, Jovanke Radaković 27

Za partiju 2 AD. IZOLIR“ Zrenjanin, Novosadski put bb

Za partiju 4 TRGOMETAL“ DOO. Beograd, Jovanke Radaković 27               

16.   PERIOD VAŽENјA UGOVORA ZA SVE 3 PARTIJE: do 31.03.2014 godine,

17.   OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLjAJU OSNOV ZA IZMENU UGOVORA

18.   OSTALE INFORMACIJE:  Ugovor za partiju 3 Polietilenske gasne cevi i fiting nije zaklјučen do isteka drugog kvartala, odnosno do dana 30.06.2013 godine.

Čim se zaklјuči biće objavlјen posebno na isti način.

Obaveštenje

OBAVEŠTENјE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

1. NAZIV NARUČIOCA:                                       JKP Gradska toplana

2. ADRESA NARUČIOCA:                                    Zrenjanin, Pančevačka bb

3. INTERNET STRANA NARUČIOCA:                   www.gradskatoplanazr.rs

4. VRSTA NARUČIOCA:                                       Javno komunalno preduzeće

5. VRSTA PREDMETA:                                         Usluge

6. OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:

- usluge „Izrade studije izvodlјivosti za pogon na biogas za proizvodnju električne i toplotne energije“ za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin,

- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79314000– Izrada studije izvodlјivosti

7. UGOVORENA VREDNOST: 1.350.000,00  dinara bez PDV-a

8. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA: ekonomski najpovolјnija ponuda.

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:  

RB

Kriterijum

Maksimalan broj bodova

1

Ponuđena cena

80

2

Ponuđeni rok izrade

20

1. Ponuđena cena.....................................................maksimalno 80 bodova

 Po formuli:

C= 80 x Cmin/Ci
Cmin = minimalno ponuđena cena
Ci = ponuđena cena i–tog ponuđača

Ponuđena cena koja se koristi za ovu formulu je bez iskazanog PDV.

 2.  Ponuđeni rok izrade ................................... maksimalno ... 20 bodova

Po formuli:

RIs= 20 h RIsmin/RIsi
RIsmin = minimalno ponuđeni rok
RIsi = ponuđeni rok i-tog ponuđača

Rok se iskazuje samo u kalendarskim danima. 

Ukoliko dve ili više ponuda imaju na kraju ocene isti ukupan broj pondera, najpovolјnija će biti izabrana ponuda ponuđača koji ostvari veći broj pondera u okviru elementa ponuđena cena.

9.  BROJ PRIMLjENIH PONUDA:                                                             5 (pet)  

10. PONUĐENA CENA:             - NAJVIŠA: 2.850.000,00 dinara bez PDV-a
                                                 - NAJNIŽA:    294.800,00 dinara bez PDV-a

11. PONUĐENA CENA KOD PRIHVATLjIVIH PONUDA:

- NAJVIŠA: 2.260.000,00 dinara bez PDV-a
- NAJNIŽA: 1.350.000,00 dinara bez PDV-a

12. DEO ILI VREDNOST UGOVORA KOJI ĆE SE IZVRŠITI PREKO PODIZVOĐAČA:  -----------,

13.  DATUM DONOŠENјA ODLUKE O DODELI UGOVORA:              08.05.2013 godine,

14.  DATUM ZAKLjUČENјA UGOVORA: 23.05.2013 godine,

15.  OSNOVNI PODACI O DOBAVLjAČU:

BOMIS PROJEKT“ DOO Beograd, Trg Branka Radičevića 4.

16.  PERIOD VAŽENјA UGOVORA: do 30.09.2013 godine,

17.  OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLjAJU OSNOV ZA IZMENU UGOVORA:   --------,

18.  OSTALE INFORMACIJE:

Ponuda Ponuđača SM INŽENJERING“ AD Zrenjanin, Petra Drapšina 15 je odbijena zbog neuobičajeno niske cene na osnovu člana 92. Zakona o javnim nabavkama  („Službeni glasnik RS, broj 124/2012) iz razloga što ponuđač nije ostao pri svojoj ponudi na osnovu pismenog zahteva naručioca za detalјno obrazloženje ponude zbog sumnje da pomenuta ponuda sadrži neuobičajenu nisku cenu.

U odgovoru Ponuđač se izjasnio da nije spreman da stane iza ponuđene cene koja je greškom data u ponudi u pogledu upisivanja cene i da je cena sa kojom su kalkulisali znatno viša od one koja je greškom upisana.

Obaveštenje

OBAVEŠTENјE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

1. NAZIV NARUČIOCA: JKP Gradska toplana

2. ADRESA NARUČIOCA:                                       Zrenjanin, Pančevačka bb

3. INTERNET STRANA NARUČIOCA:               www.gradskatoplanazr.rs

4. VRSTA NARUČIOCA:                                            Javno komunalno preduzeće

5. VRSTA PREDMETA:                                              Usluga

 6. OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:

- Razvrstavanje i evidentiranje opreme pod pritiskom za potrebe JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin,

- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Oprema za gas pod pritiskom

Oznaka: 39341000 

7. UGOVORENA VREDNOST: Vrednost Ugovora bez PDV-a - 467.500,00 dinara

8. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA:             ekonomski najpovolјnija ponuda.

 Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

RB

Kriterijum

Maksimalan broj bodova

1

Ponuđena cena

80

2

Rok završetka pružanja usluge

20

1. Ponuđena cena.....................................................maksimalno 80 bodova

 Po formuli:

C= 80 x Cmin/Ci

Cmin = minimalno ponuđena cena

Ci = ponuđena cena i–tog ponuđača

Ponuđena cena koja se koristi za ovu formulu je bez iskazanog PDV.

2.  Ponuđeni rok završetka pružanja usluge..........maksimalno  20 bodova

Po formuli:

RIs= 20 h RIsmin/RIi

RIsmin = minimalno ponuđeni rok

RIsi = ponuđeni rok i-tog ponuđača

Rok se iskazuje samo u kalendarskim danima.

 Ukoliko dve ili više ponuda imaju na kraju ocene isti ukupan broj pondera, najpovolјnija će biti izabrana ponuda ponuđača koji ostvari veći broj pondera u okviru elementa ponuđena cena.

9.  BROJ PRIMLjENIH PONUDA:                                             4 (četiri)  

10. PONUĐENA CENA:             - NAJVIŠA: 1.395.000,00 dinara bez PDV-a

-NAJNIŽA: 467.500,00 dinara bez PDV-a

 11. PONUĐENA CENA KOD PRIHVATLjIVIH PONUDA:

- NAJVIŠA: 752.000,00 dinara bez PDV-a

-NAJNIŽA: 467.500,00 dinara bez PDV-a

 12. DEO ILI VREDNOST UGOVORA KOJI ĆE SE IZVRŠITI PREKO PODIZVOĐAČA:  -----------,

 13.  DATUM DONOŠENјA ODLUKE O DODELI UGOVORA:           17.05.2013 godine,

 14.  DATUM ZAKLjUČENјA UGOVORA: 03.06.2013 godine,

15.  OSNOVNI PODACI O IZVRŠIOCU USLUGA:

Kontrol Inspekt DOO, Milana Mijalkovića 1/7, Beograd      

16.  PERIOD VAŽENјA UGOVORA: do 30.10.2013 godine,

17.  OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLjAJU OSNOV ZA IZMENU UGOVORA:   --------,

18.  OSTALE INFORMACIJE:   -----------------.

Obaveštenje

OBAVEŠTENјE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA PARTIJU BR. 1

1. NAZIV NARUČIOCA: JKP Gradska toplana

2. ADRESA NARUČIOCA:                                       Zrenjanin, Pančevačka bb

3. INTERNET STRANA NARUČIOCA:               www.gradskatoplanazr.rs

4. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Javna nabavka male vrednosti po  partijama

5. VRSTA NARUČIOCA:                                        Javno komunalno preduzeće

6. VRSTA PREDMETA:                                              Dobra

7. OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:

- Potrošni materijal za održavanje po partijama za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin

Partija 1

VIJČANA ROBA, METALNI DELOVI I OSTALI MATERIJAL

Partija 2

BOJE I MATERIJAL ZA FARBANјE

Partija 3

MATERIJAL ZA ZAVARIVANјE

Za partije 2 i 3 dana 28.05.2013. godine zaklјučeni su ugovori.

- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Vijci - Oznaka: 44531510

Boje  -   Oznaka: 44810000

Materijal za zavarivanje -  Oznaka: 44315200

8. PROCENјENA VREDNOST JAVNE NABAVKE: ukupno          2.900.000,00 dinara

partija 1  –  1.930.000,00 dinara

partija 2 –      450.000,00  dinara

partija 3 -      520.000,00  dinara 

NAPOMENA: Za partije 2 i 3 dana 28.05.2013. godine zaklјučeni su ugovori.

OBUSTAVLjA se postupak   za partiju  1 -    Nije stigla ni jedna prihvatlјiva ponuda i      postupak će se ponovo sprovesti.

9.  BROJ PRIMLjENIH PONUDA:                                                                    1 (jedna)

 

PODACI O PONUĐAČU: „Darmatic” TR, Žarka Zrenjanina 16, Zrenjanin

10. RAZLOG ZA OBUSTAVU POSTUPKA ZA PARTIJU 1:

 OBUSTAVLjEN JE postupak javne nabavke za partiju 1 - Vijčana roba, metalni delovi i ostali materijal zato što nije stigla ni jedna prihvatlјiva ponuda.

11. POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA OBUSTAVLjENU PARTIJU 1- VIJČANA ROBA, METALNI DELOVI I OSTALI MATERIJAL će biti ponovo sproveden u roku od najkasnije 30 dana sa smanjenim  količinama potrebnih dobara koje su najneophodnije za Naručioca s tim da  nabavka neće preći visinu ovogodišnje procenjene vrednosti za ovu partiju javne nabavke.

18.  OSTALE INFORMACIJE:

U postupku javne nabavke Potrošni materijal za održavanje po partijama za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin ponude za partije 2 i 3 su bile odgovarajuće i prihvatlјive i dana 28.05.2013. godine zaklјučeni su ugovori.

Na osnovu čl. 39,55. stav 1. tačka 2), 57. i 60 stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara - Potrošni materijal za održavanje - vijčana roba, metalni delovi i ostali materijal
br.O-41/2013/9159-08 od 06.06.2013.god.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“
Zrenjanin, Pančevačka bb,
Internet strana: www.gradskatoplanazr.rs

Upućuje:

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA PONOVLjENU
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA DOBRA-
POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANјE - VIJČANA ROBA, METALNI DELOVI I OSTALI MATERIJAL

Postupak se sprovodi radi zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci.

1. PODACI O NARUČIOCU - Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, ( u dalјem tekstu Naručilac ) poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa Konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponuda za dobra potrošni materijal za održavanje- vijčana roba, metalni delovi i ostali materijal za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj javne nabavke: JN-41/2013 MV-34 od dana 06.06. 2013. god. 

Naručilac

JKP Gradska toplana

Sedište i adresa naručioca

Zrenjanin, Pančevačka bb

Matični broj

20489758

PIB

105911713

Predmet javne nabavke

Potrošni materijal za održavanje- vijčana roba, metalni delovi i ostali materijal

Redni broj javne nabavke

JN-41/2013 MV-34

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.  VRSTA NARUČIOCA -  Javno komunalno preduzeće

3.  VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – postupak javne nabavke male vrednosti 

4. PREDMET JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - nabavka  dobara potrošnog    materijala za održavanje - vijčana roba, metalni delovi i ostali materijal. 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Vijci - Oznaka: 44531510

 5.      PREDMET JAVNE NABAVKE je podelјen u 3 partije i to:

Partija 1

Vijčana roba, zaptivni materijal za vijčane spojeve, ostali spojni potrošni materijal, sitan potrošni alat i prateći potrošni materijal za izvođenje mašinsko-montažnih radova;

Partija 2

Čelični limovi, profili, žice i elementi od metalnih materijala;

Partija 3

Creva sa pratećim materijalom za spajanje, cevi malih dimenzija i ostali potrošni materijal;

6.  PRAVO UČEŠĆA U POSTUPKU imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom Naručioca u kojoj su bliže određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

PONUĐAČ može da podnese samo jednu ponudu.

PONUĐAČ može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuđač ispunjava uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke ukoliko podnese ponudu za najmanje jednu partiju.

7. U SLUČAJU PODNOŠENјA PONUDE SA PODIZVOĐAČEM, navesti procenat vrednosti nabavke koja će se izvršiti preko podizvođača.

8. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA je ekonomski najpovolјnija ponuda, što je        detalјno definisano konkursnom dokumentacijom.

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ (broja pondera)

1.

Cena

80

2.

Rok isporuke

20

9.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI

- Lično u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ u Zrenjaninu,     kancelarija službe za javne nabavke u prizemlјu,
- Sa Portala Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili
- Internet strane Naručioca – www.gradskatoplanazr.rs
- Pismenim zahtevom naručiocu za dostavlјanje poštom na adresu.

 10.  PODNOŠENјE PONUDE–PONUDE SE PRIPREMAJU I PODNOSE U SKLADU SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM I ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA.

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponuda budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača, lica za kontakt i sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-41/2013 MV-34 - partija ___", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.

Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

11.  ROK ZA PODNOŠENјE PONUDA

Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do 17.06.2013 godine najkasnije do 12:00 časova.

Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene uz povratnicu Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

12.  OTVARANјE PONUDA će biti javno i obaviće Naručilac poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 17.06.2013 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.

Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Naručiocu  podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.

Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.

13. ROK ZA DONOŠENјE ODLUKE

Odluku o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku naručilac će doneti u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni pismenim putem.

14.   LICE ZA KONTAKT kod  naručioca  je Dragan Kocić ,
e-majl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,   tel: 064/8438043

15.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI 50 (pedeset) stranica i može se preuzeti ovde.

Na osnovu čl. 32, 55. stav 1. tačka 2. i 60 stav 1.tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku radova - Rekonstrukcija dela magistralnog vrelovoda-ukrštanje sa železničkom prugom Pančevo glavna-Zrenjanin-Kikinda-Državna granica-prolaz ispod pruge u Pančevačkoj ulici br. O-40/2013/8753-08 od 27.05.2013.god.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Zrenjanin,
Pančevačka bb,
Internet strana: www.gradskatoplanazr.rs

Upućuje:

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
ZA RADOVERekonstrukcija dela magistralnog vrelovoda-ukrštanje sa železničkom prugom Pančevo glavna-Zrenjanin-Kikinda-Državna granica-prolaz ispod pruge u Pančevačkoj ulici u Zrenjaninu

 

Postupak se sprovodi radi zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci.

1. PODACI O NARUČIOCU - Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, ( u dalјem tekstu Naručilac ) poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa Konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za radove Rekonstrukciju dela magistralnog vrelovoda-ukrštanje sa železničkom prugom Pančevo glavna-Zrenjanin-Kikinda-Državna granica-prolaz ispod pruge u Pančevačkoj ulici za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj javne nabavke: JN-40/2013 OP-7 od dana 27.05. 2013. god.

Naručilac

JKP Gradska toplana

Sedište i adresa naručioca

Zrenjanin, Pančevačka bb

Matični broj

20489758

PIB

105911713

Predmet javne nabavke

Rekonstrukcija dela magistralnog vrelovoda-ukrštanje sa železničkom prugom Pančevo glavna-Zrenjanin-Kikinda-Državna granica-prolaz ispod pruge u Pančevačkoj ulici u Zrenjaninu

Redni broj javne nabavke

JN-40/2013 OP-7

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.  VRSTA NARUČIOCA -  Javno komunalno preduzeće

3.  VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Otvoreni postupak 

4. PREDMET JAVNE NABAVKE - nabavka  radova za rekonstrukciju dela magistralnog vrelovoda-ukrštanje sa železničkom prugom Pančevo glavna-Zrenjanin-Kikinda-Državna granica-prolaz ispod pruge u Pančevačkoj ulici  u Zrenjaninu.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
-          Radovi na iskopavanju  45112400
-          Građevinski radovi na polaganju cevi  45231110
-          Radovi na montaži   45255400
-          Radovi na rekonstrukciji  45454000

 

5.   PRAVO UČEŠĆA U POSTUPKU imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom Naručioca u kojoj su bliže određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

6. U SLUČAJU PODNOŠENјA PONUDE SA PODIZVOĐAČEM, navesti procenat vrednosti nabavke koja će se izvršiti preko podizvođača.

7. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA je ekonomski najpovolјnija ponuda, što je detalјno definisano konkursnom dokumentacijom.

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ (broja pondera)

1.

Cena

90

2.

Ponuđeni rok za završetak posla

10

8.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI

-          Lično u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ u Zrenjaninu,     kancelarija službe za javne nabavke u prizemlјu,

-          Sa Portala Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili
-          Internet strane Naručioca – www.gradskatoplanazr.rs
-          Pismenim zahtevom naručiocu za dostavlјanje poštom na adresu ili elektronskim putem

9. PODNOŠENјE PONUDE–PONUDE SE PRIPREMAJU I PODNOSE U SKLADU SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM I ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA.

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponuda budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača, lica za kontakt i sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-40/2013 OP-7, uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

10.  ROK ZA PODNOŠENјE PONUDA

Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do 08.07.2013 godine najkasnije do 12:00 časova.
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene uz povratnicu Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

11.  OTVARANјE PONUDA će biti javno i obaviće Naručilac poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 08.07.2013 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.
Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Naručiocu  podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.
Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.

12. ROK ZA DONOŠENјE ODLUKE

Odluku o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku naručilac će doneti u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni pismenim putem.
Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaklјučenja ugovora.

13.   LICE ZA KONTAKT kod  naručioca  je
Dragan Kocić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,   tel: 064/8438043

14.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI 46 (četrdeset i šest ) stranica i može se preuzeti ovde.

Izmena konkursne dokumentacije

Izmene konkursne dokumentacije koja se odnosi na nabavku JN40/2013 OP-7 možete pogledati ovde.

Obaveštenje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru pogledajte ovde.

Servisna informacija

Najčešća pitanja i odgovore na njih, a u vezi javne nabavke:
Čelične cevi i fiting, predizolovane čelične cevi, armatura, fiting, elementi za spajanje i pratećeg potrošnog materijala, polietilenske gasne cevi i fitinzi možete pročitati ovde.

 
web dizajn: NetDesign Studio