Javne Nabavke

Na osnovu čl. 39,55. stav 1. tačka 2. i 60 stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara - Potrošni materijal za održavanje
br.O-39/2013/7539-08 od 29.04.2013.god.

 Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“
Zrenjanin, Pančevačka bb,
Internet strana: www.gradskatoplanazr.rs

Upućuje:

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
ZA DOBRA- POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANјE

1. PODACI O NARUČIOCU - Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, ( u dalјem tekstu Naručilac ) poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa Konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponuda za dobra – potrošni materijal za održavanje za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj javne nabavke: JN-39/2013 MV-33 od dana 29.04. 2013. god.

Naručilac

JKP Gradska toplana

Sedište i adresa naručioca

Zrenjanin, Pančevačka bb

Matični broj

20489758

PIB

105911713

Predmet javne nabavke

Potrošni materijal za održavanje

Redni broj javne nabavke

JN-39/2013 MV-33

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.  VRSTA NARUČIOCA -  Javno komunalno preduzeće

3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE –
postupak javne nabavke male vrednosti

4. PREDMET JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
- nabavka  dobara potrošnog    materijala za održavanje. 
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Vijci - Oznaka: 44531510
Boje  -   Oznaka: 44810000
Materijal za zavarivanje -  Oznaka: 44315200

5. PREDMET JAVNE NABAVKE je podelјen u 3 partije i to:

Partija 1

VIJČANA ROBA, METALNI DELOVI I OSTALI MATERIJAL

Partija 2

BOJE I MATERIJAL ZA FARBANјE

Partija 3

MATERIJAL ZA ZAVARIVANјE

6. U SLUČAJU PODNOŠENјA PONUDE SA PODIZVOĐAČEM, navesti procenat vrednosti nabavke koja će se izvršiti preko podizvođača.

7. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA je ekonomski najpovolјnija ponuda, što je       detalјno definisano konkursnom dokumentacijom. 

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ (broja pondera)

1.

Cena

80

2.

Rok isporuke

20

8.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI

- Lično u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ u Zrenjaninu,     kancelarija službe za javne nabavke,
- Sa Portala Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili
- Internet strane Naručioca – www.gradskatoplanazr.rs
- Pismenim zahtevom naručiocu za dostavlјanje poštom na adresu.

9. PODNOŠENјE PONUDE–PONUDE SE PRIPREMAJU I PODNOSE U SKLADU SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM I ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA.
Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponuda budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača, lica za kontakt i sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-39/2013 MV-33- Potrošni materijal za održavanje - partija ___", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

10.  ROK ZA PODNOŠENјE PONUDA
Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do 14.05.2013 godine najkasnije do 12:00 časova.
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

11.  OTVARANјE PONUDA će biti javno i obaviće Naručilac poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 14.05.2013 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.
Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Naručiocu  podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.
Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.

12. ROK ZA DONOŠENјE ODLUKE
Odluku o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku naručilac će doneti u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni pismenim putem.

13.   LICE ZA KONTAKT kod  naručioca  je Dragan Kocić,
e-majl:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,   tel: 064/8438043

14.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI 51 (pedeset i jednu ) stranu i može se preuzeti ovde.

----------

OBAVEŠTENјE O ZAKLjUČENIM UGOVORIMA

1. NAZIV NARUČIOCA:                              JKP Gradska toplana

2. ADRESA NARUČIOCA:                           Zrenjanin, Pančevačka bb

3. INTERNET STRANA NARUČIOCA:         www.gradskatoplanazr.rs

4. VRSTA NARUČIOCA:                              Javno komunalno preduzeće

5. VRSTA PREDMETA:                                Dobra

6. OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:

- Potrošni materijal za održavanje - vijčana roba, metalni delovi i ostali materijal po partijama za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin,

Partija 1

Vijčana roba, zaptivni materijal za vijčane spojeve, ostali spojni potrošni materijal, sitan potrošni alat i prateći potrošni materijal za izvođenje mašinsko-montažnih radova;

Partija 2

Čelični limovi, profili, žice i elementi od metalnih materijala;

Partija 3

Creva sa pratećim materijalom za spajanje, cevi malih dimenzija i ostali potrošni materijal;

 - Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:   -

Vijci - Oznaka: 44531510

7. UGOVORENA VREDNOST:

Ukupna ugovorena vrednost bez PDV-a - 1.858.932,93  dinara od toga:

Vrednost Ugovora bez PDV-a za partiju  1 - 752.665,18 dinara

Vrednost Ugovora bez PDV-a za partiju  2 - 591.064,80 dinara

Vrednost Ugovora bez PDV-a za partiju  3 - 515.202,95 dinara

8. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA: Kriterijum za ocenjivanje ponuda za sve partije je ekonomski najpovolјnija ponuda.

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

RB

Kriterijum

Maksimalan broj bodova

1

Ponuđena cena

80

2

Rok isporuke

20

 1. Ponuđena cena maksimalno 80 bodova

Po formuli:

C= 80 x Cmin/Ci

Cmin = minimalno ponuđena cena

Ci = ponuđena cena i–tog ponuđača

Ponuđena cena koja se koristi za ovu formulu je bez iskazanog PDV.

2.  Ponuđeni rok isporuke maksimalno  20 bodova

 Po formuli:

RIs= 20 h RIsmin/RIsi

RIsmin = minimalno ponuđeni rok

RIsi = ponuđeni rok i-tog ponuđača

Rok se iskazuje samo u kalendarskim danima

Naručilac ne prihvata avans kao način plaćanja.

Naručilac ne prihvata kompenzaciju.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju na kraju ocene isti ukupan broj pondera, najpovolјnija će biti izabrana ponuda ponuđača koji ostvari veći broj pondera u okviru elementa ponuđena cena.

 9.  BROJ PRIMLjENIH PONUDA:             3 (tri)

10. PONUĐENA CENA: PARTIJA 1 - NAJVIŠA 752.665,18 dinara bez PDV-a
NAJNIŽA 333.361,82 dinara bez PDV-a

PARTIJA 2 - NAJVIŠA 591.064,80 dinara bez PDV-a
NAJNIŽA 115.420,00 dinara bez PDV-a

 PARTIJA 3 - NAJVIŠA 515.202,95 dinara bez PDV-a

NAJNIŽA 515.202,95 dinara bez PDV-a

11. PONUĐENE CENE KOD PRIHVATLjIVIH PONUDA:

PARTIJA 1 - NAJVIŠA  752.665,18 dinara bez PDV-
NAJNIŽA  752.665,18 dinara bez PDV-a

PARTIJA 2 NAJVIŠA  591.064,80 dinara bez PDV-a
NAJNIŽA   591.064,80 dinara bez PDV-a

PARTIJA 3 - NAJVIŠA   515.202,95 dinara bez PDV-a
NAJNIŽA   515.202,95 dinara bez PDV-a

12. DEO ILI VREDNOST UGOVORA KOJI ĆE SE IZVRŠITI PREKO PODIZVOĐAČA:

13.  DATUM DONOŠENјA ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1, 2 I 3:

19.06.2013 godine,

14.  DATUM ZAKLjUČENјA UGOVORA ZA PARTIJE 1,2 I 3: 02.07.2013 godine,

15.  OSNOVNI PODACI O DOBAVLjAČU:

I za partiju 1,2 i partiju 3 „Darmatic” TR, Žarka Zrenjanina 16, Zrenjanin 

16.  PERIOD VAŽENјA UGOVORA: do 31.03.2014 godine,

17.  OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLjAJU OSNOV ZA IZMENU UGOVORA:

18.  OSTALE INFORMACIJE:

Naručilac je još dana 29.04.2013 godine doneo odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti za dobra – Potrošni materijal za održavanje po partijama, redni broj

O-39/2013/7539-08.

U postupku javne nabavke Potrošni materijal za održavanje po partijama za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin ponude za partije 2 i 3 su bile odgovarajuće i prihvatlјive i dana 28.05.2013. godine zaklјučeni su ugovori.

Dana 16.05.2013. godine OBUSTAVLjEN JE postupak javne nabavke za partiju 1 - Vijčana roba, metalni delovi i ostali materijal zato što nije stigla ni jedna prihvatlјiva ponuda i odlučeno da će biti ponovo sproveden u roku od najkasnije 30 dana sa smanjenim  količinama potrebnih dobara koje su najneophodnije za Naručioca s tim da  nabavka neće preći visinu ovogodišnje procenjene vrednosti za ovu partiju javne nabavke.

SADA JE SPROVEDEN PONOVO postupak za javnu nabavku male vrednosti za dobra - potrošni materijal za održavanje - vijčana roba, metalni delovi i ostali materijal (bivša partija 1) koja je oblikovana u 3 partije radi dobijanja više povolјnijih ponuda.

Na osnovu čl.39,55. stav 1. tačka 2. i 60 stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge - razvrstavanje i evidentiranje opreme pod pritiskom br. O-37/2013/7408-08 od 26.04.2013.god.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“Zrenjanin,
Pančevačka bb,
Internet strana: www.gradskatoplanazr.rs

Upućuje:

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
ZA USLUGE RAZVRSTAVANјE I EVIDENTIRANјE OPREME POD PRITISKOM

 

1. PODACI O NARUČIOCU - Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, ( u dalјem tekstu Naručilac ) poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa Konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponuda za usluge razvrstavanje i evidentiranje opreme pod pritiskom za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj javne nabavke: JN-37/2013 MV-32 od dana 26.04. 2013. god.

Naručilac JKP Gradska toplana
Sedište i adresa naručioca         Zrenjanin, Pančevačka bb
Matični broj 20489758
PIB 105911713
Predmet javne nabavke Razvrstavanje i evidentiranje opreme pod pritiskom
Redni broj javne nabavke JN-37/2013 MV-32
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.  VRSTA NARUČIOCA -  Javno komunalno preduzeće
3.  VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – postupak javne nabavke male vrednosti
4.  PREDMET JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - nabavka  usluge razvrstavanja i evidentiranja opreme pod pritiskom. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 39341000– Oprema za gas pod pritiskom.
5. U SLUČAJU PODNOŠENјA PONUDE SA PODIZVOĐAČEM, navesti procenat vrednosti nabavke koja će se izvršiti preko podizvođača.
6. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA je ekonomski najpovolјnija ponuda, što je       detalјno definisano konkursnom dokumentacijom.
Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ (broja pondera)

1.

Cena

80

2.

Rok završetka pružanja usluge

20

7.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI
- Lično u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ u Zrenjaninu,  kancelarija službe za javne nabavke,
- Sa Portala Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili
- Internet strane Naručioca – www.gradskatoplanazr.rs
- Pismenim zahtevom naručiocu za dostavlјanje poštom na adresu ili elektronskim putem
8. PODNOŠENјE PONUDE–PONUDE SE PRIPREMAJU I PODNOSE U SKLADU SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM I ZAKONOM O JAVNIM ABAVKAMA.
Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponuda budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača, lica za kontakt i sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-37/2013 MV-32 Razvrstavanje i evidentiranje opreme pod pritiskom ", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.
9.  ROK ZA PODNOŠENјE PONUDA
Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do 16.05.2013 godine najkasnije do 12:00 časova.
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
10.  OTVARANјE PONUDA će biti javno i obaviće Naručilac poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 16.05.2013 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.
Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Naručiocu  podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.
Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.
11. ROK ZA DONOŠENјE ODLUKE
Odluku o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku naručilac će doneti u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni pismenim putem.
12.   LICE ZA KONTAKT kod  naručioca  je Dragan Kocić,
e-majl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,   tel: 064/8438043
13.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI 29 (dvadeset i devet) strana i može se preuzeti ovde.

Na osnovu čl. 32, 55. stav 1. tačka 2. i 60 stav 1.tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku dobra - Čelične cevi i fiting, predizolovane čelične cevi, armatura, fiting, elementi za spajanje i pratećeg potrošnog materijala, polietilenske gasne cevi i fitinzi br. O-38/2013/7340-08 od 26.04.2013.god.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“Zrenjanin,
Pančevačka bb,
Internet strana: www.gradskatoplanazr.rs

Upućuje:

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU
ZA DOBRA Čelične cevi i fiting,predizolovane čelične cevi, armatura, fiting, elementi za spajanje i pratećeg potrošnog materijala, polietilenske gasne cevi i fitinzi

1. PODACI O NARUČIOCU - Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, ( u dalјem tekstu Naručilac ) poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa Konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za dobra Čelične cevi i fiting, predizolovane čelične cevi, armatura, fiting, elementi za spajanje i pratećeg potrošnog materijala, polietilenske gasne cevi i fitinzi za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj javne nabavke: JN-38/2013 OP-6 od dana 25.04. 2013. god.

Naručilac JKP Gradska toplana
Sedište i adresa naručioca Zrenjanin, Pančevačka bb
Matični broj 20489758
PIB 105911713
Predmet javne nabavke

Čelične cevi i fiting,predizolovane čelične cevi, armatura, fiting, elementi za spajanje i pratećeg potrošnog materijala, polietilenske gasne cevi i fitinzi

Redni broj javne nabavke JN-38/2013 OP-6
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.  VRSTA NARUČIOCA -  Javno komunalno preduzeće
3.  VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Otvoreni postupak
4.  PREDMET JAVNE NABAVKE - nabavka  dobara čeličnih cevi i fitinga,  predizolovanih čeličnih cevi, armatura, fitinga, elemenata za spajanje i pratećeg potrošnog materijala, polietilenskih gasnih cevi i fitinga.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44163000– Cevi i armatura.

5. PREDMET JAVNE NABAVKE je podelјen u 4 partije i to:

Partija 1

CRNE ČELIČNE CEVI I FITING

Partija 2

PREDIZOLOVANE ČELIČNE CEVI, ARMATURA,FITING, ELEMENTI ZA SPAJANјE I PRATEĆI POTROŠNI MATERIJAL

Partija 3

POLIETILENSKE GASNE CEVI I FITING

Partija 4

POCINKOVANE CEVI I FITING

6. U SLUČAJU PODNOŠENјA PONUDE SA PODIZVOĐAČEM, navesti procenat vrednosti nabavke koja će se izvršiti preko podizvođača.

7. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA je ekonomski najpovolјnija ponuda, što je      detalјno definisano konkursnom dokumentacijom.

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ (broja pondera)

1.

Cena

90

2.

Rok isporuke

10

 8.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI

- Lično u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ u Zrenjaninu,     kancelarija službe za javne nabavke,
- Sa Portala Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili
- Internet strane Naručioca – www.gradskatoplanazr.rs
- Pismenim zahtevom naručiocu za dostavlјanje poštom na adresu ili elektronskim putem
9. PODNOŠENјE PONUDE–PONUDE SE PRIPREMAJU I PODNOSE U SKLADU SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM I ZAKONOM O JAVNIM ABAVKAMA.
Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponuda budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača, lica za kontakt i sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-38/2013 OP-6 za partiju __", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.
10.  ROK ZA PODNOŠENјE PONUDA
Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do 05.06.2013 godine najkasnije do 12:00 časova.
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
11.  OTVARANјE PONUDA će biti javno i obaviće Naručilac poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 05.06.2013 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.
Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Naručiocu  podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.
Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.
12. ROK ZA DONOŠENјE ODLUKE
Odluku o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku naručilac će doneti u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni pismenim putem.
13.   LICE ZA KONTAKT kod  naručioca  je Dragan Kocić,
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,   tel: 064/8438043
14.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI 64 (šezdeset i četiri ) stranice i može se preuzeti ovde.

----------

Obaveštenje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u predmetu


OTVORENI POSTUPAK - JAVNA NABAVKA BR. 
JN-38/2013 OP-6 PO PARTIJAMA

- Čelične cevi i fiting, predizolovane čelične cevi, armatura, fiting, elementi za spajanje i prateći potrošni materijal, polietilenske gasne cevi i fitinzi po partijama za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin

 možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 10. jula 2013. godine

Pitanja i odgovori

Pitanje 12

Na osnovu čl.55. stav 1. tačka 2, Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS 124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge - izradu studije izvodlјivosti za pogon na biogas za proizvodnju električne i toplotne energije br. O-36/2013/6991-08 od 19.04.2013.god.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“
Zrenjanin, Pančevačka bb,
Internet strana: www.gradskatoplanazr.rs

Upućuje:

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
ZA USLUGE IZRADE STUDIJE IZVODLjIVOSTI ZA POGON NA BIOGAS
ZA PROIZVODNјU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE

1. PODACI O NARUČIOCU - Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, ( u dalјem tekstu Naručilac ) poziva potencijalne ponuđače da podnesu svoje pismene ponude u skladu sa Konkursnom dokumentacijom, a na osnovu poziva za podnošenje ponuda za usluge izrade studije izvodlјivosti za pogon na biogas za proizvodnju električne i toplotne energije za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin, broj javne nabavke: JN-36/2013 MV-31 od dana 19.04. 2013. god.

Naručilac JKP Gradska toplana

Sedište i adresa naručioca     

Zrenjanin, Pančevačka bb
Matični broj 20489758
PIB 105911713
Predmet javne nabavke Izrada studije izvodlјivosti za pogon na biogas za proizvodnju električne i toplotne energije
Redni broj javne nabavke JN-36/2013 MV-31
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2.  VRSTA NARUČIOCA -  Javno komunalno preduzeće
3.  VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE – postupak javne nabavke male vrednosti 
4.  PREDMET JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - nabavka  usluge izrade studije izvodlјivosti za pogon na biogas za proizvodnju električne i toplotne energije.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79314000– Izrada studije izvodlјivosti za pogon na biogas za proizvodnju električne i toplotne energije.
5. U SLUČAJU PODNOŠENјA PONUDE SA PODIZVOĐAČEM, navesti procenat vrednosti nabavke koja će se izvršiti preko podizvođača.

6. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA je ekonomski najpovolјnija ponuda, što je     detalјno definisano konkursnom dokumentacijom.

Elementi kriterijuma sa ponderima (bodovima) za vrednovanje ponuda dati su u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ (broja pondera)

1.

Cena

80

2.

Ponuđeni rok izrade

20

7.  KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI

-  Lično u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ u Zrenjaninu,     kancelarija službe za javne nabavke,
-  Sa Portala Uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili
-  Internet strane Naručioca – www.gradskatoplanazr.rs
-  Pismenim zahtevom naručiocu za dostavlјanje poštom na adresu ili elektronskim putem

8. PODNOŠENјE PONUDE–PONUDE SE PRIPREMAJU I PODNOSE U SKLADU SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM I ZAKONOM O JAVNIM ABAVKAMA.

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponuda budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača, lica za kontakt i sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-36/2013 MV-31 Izrada studije izvodlјivosti za pogon na biogas za proizvodnju električne i toplotne energije ", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP Gradska toplana, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

9.  ROK ZA PODNOŠENјE PONUDA
Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do 29.04.2013 godine najkasnije do 12:00 časova.
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

10.  OTVARANјE PONUDA će biti javno i obaviće Naručilac poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 29.04.2013 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.
Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Naručiocu  podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.
Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.
11. ROK ZA DONOŠENјE ODLUKE
Odluku o dodeli ugovora za predmetnu javnu nabavku naručilac će doneti u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni pismenim putem.
12.   LICE ZA KONTAKT kod  naručioca  je Dragan Kocić,
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.,   tel: 064/8438043
13.   KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI 31 (trideset i jednu ) stranu i može se preuzeti ovde.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavlјuje

OBAVEŠTENјE
o zaklјučenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja javnog poziva

JKP „Gradska toplana“ u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja javnog poziva broj JN 70/2012 PP-9 za izvođenje dodatnih, nepredviđenih radova – po Ugovoru broj UG-36/2012 OP-8, prilikom otklanjanja havarija na gasnom sistemu i sistemu dalјinskog grejanja, zaklјučila je dana 17.12.2012 godine Ugovor broj UG-70/2012 PP-9 sa ponuđačem „MV Invest“ DOO, Berbersko bb, 23000 Zrenjanin, vrednost ugovora bez PDV-a: 2.340.000,00 dinara.

Datum slanja: 18.12.2012.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavlјuje

OBAVEŠTENјE
o obustavi postupka

JKP Gradska toplana Zrenjanin je u postupku javne nabavke male vrednosti broj JN-74/2012 MV-51 za usluge havarijskog servisiranja pumpnih agregata i električnih pumpi u podstanicama JKP Gradska toplana Zrenjanin, donela dana 19.12.2012 godine odluku o obustavi postupka broj PO-74/2012 MV-51/22986-08, na osnovu člana 79. st. 1. Zakona o javnim nabavkama, jer do poslednjeg dana roka za dostavlјanje ponuda na adresu naručioca nije pristigla nijedna ponuda.

Datum slanja: 20.12.2012.

Na osnovu člana 30. stav 3. tačka 1.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl.glasnik RS”, br. 116/08), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki (“Sl.glasnik RS”, br.50/09), Odluke direktora JKP Gradske toplane o pokretanju postupka javne nabavke broj 74/22171-08 od 06.12.2012 godine, Rešenja direktora JKP Gradske toplane o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 74/22172-08  od 06.12.2012 godine, Javno komunalno preduzeće Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, upućuje

1. P O Z I V
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
broj JN-74/2012 MV-51

Predmet javne nabavke su Usluge havarijskog servisiranja pumpnih agregata i električnih pumpi u podstanicama JKP Gradska toplana Zrenjanin.

Pravo učešća u postupku imaju svi Ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i Konkursne dokumentacije i o tome podnesu dokaze u skladu sa članom 45. navedenog Zakona i Konkursnom dokumentacom.

Ponuda mora u celini biti pripremlјena i podneta u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i sačinjena prema uputstvu Naručioca.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponude budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva, adrese i telefona ponuđača i lica za kontakt i naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU“ usluge havarijskog servisiranja pumpnih agregata i električnih pumpi u podstanicama JKP „Gradska toplana“ BROJ JN-74/2012 MV-51", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP „Gradska toplana“, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.

 Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

 Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti najkasnije do 17.12.2012 godine najkasnije do 12:00 časova.

 Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i odgovarajuće ponude.

Neispravne i neodgovarajuće ponude Komisija neće dalјe razmatrati, već će ih odbiti.

Ponuda sa varijantama nije dozvolјena.

 Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće Komisija Naručioca poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 17.12.2012 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.

Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji za javnu nabavku Naručioca podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.

Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.

Naručilac će izvršiti ocenjivanje ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov relativni značaj (broj pondera), detalјno definisane u Konkursnoj dokumentaciji.

Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ
(broja pondera)

1.

Cena po norma času

70

2.

Dužina garantnog roka

20

3.

Valuta plaćanja

10

UKUPNO:                     100 pondera

Vrednovanje i rangiranje dostavlјenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to definisano u Konkursnoj dokumentaciji.

Ponudi koja sadrži avans kao način plaćanja biće dodelјen ponder 0 za element kriterijuma valuta plaćanja.

 Ponuđač je obavezan da:

- kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza dostavi registrovanu menicu, menično ovlašćenje i karton deponovanih potpisa u visini ugovorene vrednosti javne nabavke (dostavlјa je samo ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovolјnija).

 Odluku o izboru najpovolјnije ponude Naručilac će doneti u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda i dostaviće je svim Ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

 Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani Ponuđači mogu tražiti u pismenom obliku i to najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu Naručioca:

JKP Gradska toplana Zrenjanin
Pančevačka bb, 23000 Zrenjanin

uz napomenu:

„Objašnjenja - poziv za javnu nabavku broj JN-74/2012 MV-51“,

 ili na telefon 064/843-8043, kontakt osoba Dragan Kocić.

Dodatne informacije u vezi sa opisom i tehničkim karakteristikama mogu se dobiti na telefon 064/843-8081, kontakt osoba Bela Juhas dipl. inž.el.i računarstva.

Na osnovu člana 30. stav 3. tačka 1.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl.glasnik RS”, br. 116/08), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki (“Sl.glasnik RS”, br.50/09), Odluke direktora JKP Gradske toplane o pokretanju postupka javne nabavke broj 21664-08 od 30.11.2012 godine, Rešenja direktora JKP Gradske toplane o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 21665-08 od 30.11.2012 godine, Javno komunalno preduzeće Gradska toplana“ Zrenjanin, Pančevačka bb, upućuje

1. P O Z I V 
ZA PODNOŠENјE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI 
broj JN-73/2012 MV-50

Predmet javne nabavke su dobra: ravni filteri sa uloškom i fleksibilna gasna creva za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.

Pravo učešća u postupku imaju svi Ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i Konkursne dokumentacije i o tome podnesu dokaze u skladu sa članom 45. navedenog Zakona i Konkursnom dokumentacijom.

Javna nabavka je oblikovana u dve jednake partije:

-      Partija 1 – Ravni filter sa uloškom
-      Partija 2 – fleksibilna gasna creva

Ponuda mora u celini biti pripremlјena i podneta u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i sačinjena prema uputstvu Naručioca.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač može da podnese ponudu samo za jednu partiju, više partija ili sve partije.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama, tako da svi listovi ponuda budu povezani jemstvenikom, sa naznakom naziva i adrese i telefona ponuđača i lica za kontakt i naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ JN-73/2012 MV-50", uz napomenu „ne otvarati“, poštom ili lično na adresu JKP „Gradska toplana“, 23000 Zrenjanin, Pančevačka bb.

Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.

Zainteresovani Ponuđači mogu svoje ponude dostaviti do 10.12.2012 godine najkasnije do 12:00 časova.

Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne i odgovarajuće ponude.

Neispravne i neodgovarajuće ponude Komisija neće dalјe razmatrati, već će ih odbiti.

Ponuda sa varijantama nije dozvolјena.

Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće Komisija Naručioca poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 10.12.2012 godine u 12:15 časova, u prisustvu Ponuđača, u prostorijama JKP Gradska toplana, Pančevačka bb, Zrenjanin.

Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji za javnu nabavku Naručioca podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.

Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.

Naručilac će izvršiti ocenjivanje ponuda za svaku partiju pojedinačno primenom kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov relativni značaj (broj pondera), detalјno definisane u Konkursnoj dokumentaciji.

Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:

Br.

NAZIV ELEMANATA

RELATIVNI ZNAČAJ (broja pondera)

1.

Cena

80

2.

Valuta plaćanja

20

UKUPNO:     100 pondera

Vrednovanje i rangiranje dostavlјenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to definisano u Konkursnoj dokumentaciji.

Ponudi koja sadrži avans kao način plaćanja biće dodelјen ponder 0 za element kriterijuma valuta plaćanja.

Ponuđač je obavezan da:

- kao sredstvo finansijskog obezbeđenja  za ispunjenje obaveza dostavi registrovanu menicu, menično ovlašćenje i karton deponovanih potpisa u visini ugovorene vrednosti javne nabavke (dostavlјa je samo ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovolјnija).

Odluku o izboru najpovolјnije ponude Naručilac će doneti u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda i dostaviće je svim Ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani Ponuđači mogu dobiti na telefon 064/843-8043, kontakt osoba Dragan Kocić. Dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama se mogu dobiti na telefon 064/843-8059, kontakt osoba Borko Jovičin.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavlјuje

OBAVEŠTENјEo zaklјučenom ugovoru u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja javnog poziva

JKP Gradska toplanana je dana 06.11.2012. godine u pregovaračkom postupku bez objavlјivanja javnog poziva broj JN 69/2012 PP-8 zaklјučio ugovor za izvođenje dodatnih, nepredviđenih radova na izgradnji/rekonstrukciji magistralnog vrelovoda K1-K7 sa preduzećem „Bulevar Company“ d.o.o, Bulevar oslobođenja 46a, Novi Sad. Vrednost ugovora je 13.650.795,28 dinara bez PDV-a.

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.116/08), člana 6. Pravilnika o postuku javne nabavke male vrednosti („Sl.glasnik RS“ br.50/09), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl.glasnik“ br.50/09) i Odluke JKP Gradska toplana Zrenjanin, Komisija za javnu nabavku upućuje:

1.  POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
Termičke izolacije za toplotne podstanice
za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin 

  1. Predmet javne nabavke su radovi i dobra – termička izolacija za toplotne podstanice za potrebe JKP Gradska toplana Zrenjanin.
  2. JKP Gradska toplana Zrenjanin poziva ponuđače da dostave ponude za nabavku termičke izolacije za toplotne podstanice.
  3. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. i člana 45. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.116/08) i druge uslove definisane konkursnom dokumentacijom.
  4. Ponude se dostavljaju najkasnije do 26.11.2012 godine do 12.00 časova u zatvorenim i zapečaćenim kovertama poštom ili lično na adresu:           

JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb
Sprat I – kancelarijaSektora za ljudske resurse

sa naznakom:

„Ponuda za termičku izolaciju za toplotne podstanice
broj JN-71/2012 MV-48 NE OTVARATI“

        Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv i punu poslovnu adresu
        ponuđača, lice za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail  adresu
        Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija naručioca
        neće razmatrati, kao ni ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj
        koverti.

  1. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA. Kriterijumi i njihovi elementi bolje su opisani u konkursnoj dokumentaciji.
  2. Javno otvaranje ponuda obaviće komisija na dan 26.11.2012 godine, sa početkom u 12.15 časova. Pre početka javnog otvaranja ponuda predstavnik ponuđača dužan je da komisiji naručioca podnese overeno, datirano i potpisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
  3. Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u okvirnom roku od 7 dana. Naručilac će zaključiti ugovor sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, a po isteku roka za zaštitu prava ponuđača. Ako ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.
  4. Dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti na telefon 064/843-8090, kontakt osoba Višnja Živanović. Dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama se mogu dobiti na telefon 064/843-8077, kontakt osoba Darko Stajić.

 
web dizajn: NetDesign Studio