Javne Nabavke

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

Dana: 01.12.2010. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS" br.116/08), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl.glasnik" br.50/09) i Odluke JKP Gradska toplana Zrenjanin, komisija za javnu nabavku objavljuje:

I JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
U PREGOVARAČKOM POSTUPKU SA OBJAVLJIVANJEM JAVNOG POZIVA
za nabavku radova - otklanjanje havarija na gasnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja

JKP Gradska toplana Zrenjanin, Pančevačka bb poziva ponuđače da dostave ponude za nabavku radova - otklanjanje havarija na gasnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja.

 1. Predmet javne nabavke: Otklanjanje havarija na gasnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja
 2. Pravo učešća imaju: Sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS" br.116/08), uslove iz člana 150. i člana 151. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS"br.72/09) i druge uslove definisane u tački 3. ovog Javnog poziva.
 3. Dokazivanje ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku: Dostavljanje odgovarajuće dokumentacije koja dokazuje da lica iz tačke 2. ovog poziva poseduju sledeće:
 4. - Dokumenta iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama
  - Licencu za gradnju
  - Licenciranog građevinskog inženjera
  - Minimalno 10 (deset) radnika, zaposlenih na neodređeno vreme
  - Kombinovanu građevinsku mašinu sa hidrauličnim čekićem (350kg)
  - Kombinovanu građevinsku mašinu
  - Mašinu za sečenje betona
  - Dizalicu preko 20 t
  - Kamion (kiper) 5 t
  - Kamion (kiper) 12 t
  - Kompresor
  - Saobraćajnu signalizaciju
 5. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Ekonomski najpovoljnija ponuda.
 6. Elementi kriterijuma su:
         1. Cena po jedinici mere          (80)
         2. Način plaćanja                     (20)
 7. Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumentaciju: Svakog radnog dana počev od dana objavljivanja ovog poziva od 10 do 14 časova u JKP Gradska toplana Zrenjanin. Uvid u konkursnu dokumentaciju može izvršiti predstavnik ponuđača sa punomoćjem izdatim od strane ovlašćenog lica.
 8. Uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije: Jednokratna uplata od 2.000,00 dinara na račun broj 290-16336-23 kod Univerzal banke AD filijala Zrenjanin, sa naznačenom svrhom uplate: „Za preuzimanje konkursne dokumentacije". Naručilac će konkursnu dokumentaciju dostaviti ponuđaču, uz zahtev ponućača i dokaz o uplati, u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva.
 9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
 10. Vreme, mesto i način podnošenja ponuda: Ponude se podnose na adresu naručioca: JKP Gradska toplana Zrenjanin ul. Pančevačka bb najkasnije do dana: 05.01.2011.godine do 12 časova, neposredno u zatvorenim kovertama, ili putem preporučene pošte, sa naznakom „Za Javnu nabavku radova - otklanjanje havarija na gasnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja JN 41/10 PP-3 ".
  Ponude prispele posle tog dana i sata neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja ponuda biće vraćene ponuđaču neotvorene sa naznakom da su neblagovremene.
 11. Vreme i mesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti javno u prostorijama JKP Gradska toplana Zrenjanin dana: 05.01.2011.godine sa početkom u 13.00 časova.
  Ako umesto ponuđača otvaranju ponuda prisustvuje njegov predstavnik, punomoćje mora biti dostavljeno naručiocu u pismenoj formi najkasnije dva sata pre početka otvaranja ponuda.
 12. Rok za donošenje odluke o najpovoljnijem ponuđaču: Naručilac će odluku o najpovoljnijem ponuđaču doneti u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda, ako je bar jedna ponuda ispravna, odgovarajuća i prihvatljiva.
 13. Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom: Dušanka Radišić, telefon: 064/843-8091.
  Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa tehničkim karakteristikama: Pavel Bulik, telefon 064-843-8092.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenim ugovorima o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva broj 39/10-PP 2 - nabavka usluge punjenja uređaja za odorizaciju odorantom zaključen je ugovor sa ponuđačem:

DOO OD-JU Irig, Đorđa Šundikovića bb.
Ugovor zaključen dana: 26.11.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 717.476,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb 

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 37/10 – nabavka potrošnog materijala za unutrašnje instalacije na sistemu daljinskog grejanja, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

Darmatik TR Zrenjanin, Žarka Zrenjanina 16.
Ugovor zaključen dana: 23.11.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 457.770,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 35/10 – nabavka autoguma, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

SVTR Momo Zrenjanin, Čarnojevićeva 2/a.
Ugovor je zaključen 18.11.2010. godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 515.752,04 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 34/10 – nabavka za izvođenje radova na zameni tla iza pogona – Nova Kotlarnica, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

Energotehnika Južna Bačka DOO Novi Sad, Put novosadskog partizanskog odreda 1.
Ugovor zaključen dana: 02.11.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 2.408.754,60 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 29/10 – nabavka, ugradnja i puštanje u rad hidrantske mreže, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

HIDROINŽENJERING DOO Zrenjanin, Prvomajska 53.
Ugovor zaključen dana: 01.11.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 1.835.284,00 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 36/10 – nabavka nameštaja za objekat nove kotlarnice, za sve tri partije zaključen je ugovor sa ponuđačem:

AS IMPEKS DOO Valjevo, Boška Stojanovića bb.
Ugovor zaključen dana: 29.10.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke za partiju 1: 391.220,50 dinara bez PDV-a.
Vrednost ugovora javne nabavke za partiju 2: 117.358,25 dinara bez PDV-a.
Vrednost ugovora javne nabavke za partiju 3: 36.021,15 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 32/10 – nabavka za izvođenje radova na otklanjanju havarija na sistemu daljinskog grejanja, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

MV INVEST DOO Zrenjanin, Berbersko bb.
Ugovor zaključen dana: 28.10.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 2.350.000,00 dinara bez PDV-a

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti broj JN 25/10 – nabavka usluge- isporuka, montaža i puštanje u rad elnjktroopreme i opreme za merenje i regulaciju za bunar BGR-1 za investitora JKP Gradska toplana Zrenjanin, zaključen je ugovor sa ponuđačem:

"Siemens" DOO Novi Beograd, Omladinskih brigada 21.
Ugovor zaključen dana: 11.10.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 1.399.087,80 dinara bez PDV-a.

JKP Gradska toplana
Zrenjanin, Pančevačka bb

objavljuje

OBAVEŠTENJE
o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci

Nakon sprovedenog pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva broj 1/PP– nabavka finansijske usluge kratkoročnog kredita za obrtna sredstva zaključen je ugovor sa bankom:

Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, Stražilovska 2.
Ugovor zaključen dana: 07.10.2010.godine.
Vrednost ugovora javne nabavke: 30.000000,00 dinara bez PDV-a.

 
web dizajn: NetDesign Studio