Javne Nabavke

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI
„ISPORUKA ODORANATA I PUNJENJE UREĐAJA ZA ODORIZACIJU PRIRODNOG GASA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENJANIN

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 22.02.2017

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije.

Obaveštenje o produženju roka.

Pojašnjenja - odgovori.

Izmenjene stranice konkursne dokumentacije.

Zrenjanin, 03.03.2017.

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 07.03.2017

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 17.03.2017.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

OBAVEŠTENJE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

koje možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 07.02.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 21.02.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 09.03.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI PO PARTIJAMA ZA USLUGE
„ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA JKP „GRADSKA TOPLANA“
ZRENJANIN U VANGARANTNOM ROKU” 

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 03.02.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 20.02.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2.

Zrenjanin, 03.03.2017.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„HEMIJSKA SREDSTVA ZA RAD HPV LINIJE“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 04.01.2017

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 19.01.2017

Obaveštenje o zaključenje ugovora za partiju 1 i za partiju 2.

Zrenjanin, 02.02.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGE
„TEHNIČKI PRIJEM OBJEKATA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 20.12.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 05.01.2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Zrenjanin, 16.01.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA SA USLUGOM -  
„ULTRAZVUČNI MERAČ PROTOKA SA UGRADNjOM“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 16.12.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 29.12.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 10.01.2017

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -
„CIRKULACIONA PUMPA SA UGRADNjOM“
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA“ ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 09.12.2016

Pitanja i odgovori - pojašnjenja.

Zrenjanin, 14.12.2016

Obaveštenje o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 21.12.2016

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 29.12.2016

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU
MALE VREDNOSTI ZA DOBRA PO PARTIJAMA
„CEVI I ARMATURA“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 29.11.2016

Odgovori na postavljena pitanja - pojašnjenja.

Zrenjanin, 01.12.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 14.12.2016

Odluka od zaključenju ugovora za Partiju 2 i Partiju 3.

Zrenjanin, 26.12.2016

Odluka od zaključenju ugovora za Partiju 1.

Zrenjanin, 28.12.2016

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA
ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA PO PARTIJAMA
U OTVORENOM POSTUPKU – „GASNI MERAČI“

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 15.11.2016

Pojašnjenja.

Zrenjanin, 25.11.2016

Pojašnjenja II.

Zrenjanin, 09.12.2016

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača.

Zrenjanin, 10.12.2016.

Obaveštenje o poništenju postupka.

Zrenjanin, 16.03.2017.

Obaveštenje

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana upućuje

POZIV PONUĐAČIMA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA
„USLUGE OSIGURANjA”
ZA POTREBE JKP „GRADSKA TOPLANA” ZRENjANIN

koji možete pogledati ovde. Konkursna dokumentacija za ovu javnu nabavku može se pogledati i preuzeti ovde

U Zrenjaninu, 04.11.2016

Odluka o dodeli ugovora.

Zrenjanin, 18.11.2016.

Obaveštenje o zaključenju ugovora.

Zrenjanin, 28.11.2016.

 
web dizajn: NetDesign Studio