Distribucija Toplotne Energije

OSNOVNE KARAKTERISTIKE SISTEMA

  • Projektovane temperature
    - vrelovodna mreža 125/70 C
    - unutrašnje instalacije 80/60 C
  • Projektna spoljna temperatura -18 C
  • Ukupna dužina vrelovodne mreže - 33 km
  • Ukupna instalisana snaga konzuma - 92MW
  • Ukupni broj toplotnih podstanica - 287
  • Broj potrošača na sistemu daljinskog grejanja - 7.928

Karakteristike toplotnog izvora

Lokacija izgradnje nove toplane je u kompleksu stare toplane na zemljištu koje pripada JKP "Gradska toplana". Predviđena rekonstrukcija objekata bivše HPV omogućila je smeštaj nove kotlovske opreme prema važećim propisima.

Novo kotlovsko postrojenje čine dva vrelovodna kotla ukupnog kapaciteta 70MW (2x35 MW) sa kombinovanim gorionicima za sagorevanje prirodnog gasa i mazuta i svom pratećom kotlovskom opremom, što će omogućiti da se gradu nesmetano distribuira toplotna energija. Vrelovodni kotao RHW 35 je membranski nadpritisni kotao i sastoji se iz membranskog ložišta, konvektivnih membranskih zidova i eksternog zagrejača vode – ekonomajzera. Na čelu kotla ugrađen je potpuno automatski gorionik OILON tip GRT-50S sa kontinualnom regulacijom za loženje mazuta i prirodnog gasa.

Kotlarnica raspolaže sa modernim sistemom za nadzor i upravljanje. Kompletan pogon ima takav sistem merenja, kontrole i regulacije koji omogućuje daljinsku kontrolu i upravljanje sa centralnog nadzornog sistema i potpuno automatski rad kao redovan pogonski režim. Sistem za centralni nadzor i upravljanje bazira se na SCADA aplikaciji, dok se automatski režim pogona obezbeđuje programibilnim logičkim kontrolerima sa touch panelima.

Zbog sigurnosti u snabdevanju grada toplotnom energijom i eventualnog preuzimanja toplotne energije iz pogona EPS-a obezbeđena je i funkcionalna veza dve energane sa sistemom daljinskog grejanja.

 
web dizajn: NetDesign Studio