Pitanja i Odgovori

Adresa na koju možete postaviti pitanja je:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kada počinje grejna sezona?

Grejna sezona počinje 15.10. i traje do 15.04. No, grejna sezona može započeti i ranije i može trajati duže u zavisnosti od vremenskih uslova.

Dužina grejne sezone zavisi od zabeleženih temperatura. Ukoliko je hidrometeorološki zavod tri dana uzastopno zabeležio temperaturu koja je u 21h 12C ili niža grejna sezona može započeti ranije, ali ne pre 01.10.

Ukoliko je tri dana u 21h izmerena temperatura koja je nije viša od 12C, grejna sezona može trajati duže, ali ne duže od 01.05.

Koliko traje grejni dan?

Grejni dan traje od 05 do 21h. Pri niskim spoljim temperaturama, kao i u slučajevima posebnih tehničkih rešenja, u cilju tehničke zaštite sistema i obezbeđivanja propisanih temperatura, energetski subjekat može produžiti grejni dan ili vršiti neprekidnu isporuku toplotne energije.

U kojim slučajevima kupac toplotne energije može uložiti reklamaciju?

Reklamacije se mogu uložiti na kvalitet isporučene toplotne energije na mestu preuzimanja (toplotne podstanica). Reklamacije se mogu uložiti i na obračun isporučene količine toplotne energije, kao i za druge usluge za potrebe korisnika.

Koji je vremenski rok za reklamaciju na ispostavljeni račun, odnosno obračun za isporučenu količinu toplotne energije?

Rok za reklamacije je 8 (osam) dana od datuma izdavanja računa. Prigovor odnosno reklamacija, prima se u pisanoj formi i ne odlaže obavezu plaćanja računa, odnosno njegovog nespornog dela.

Koji su uslovi za reklamaciju na isporučene količine toplotne energije?

Reklamacije u ovom slučaju prihvataju se ukoliko u toplotnoj podstanici nisu obezbeđeni tehnički uslovi za uredno snabdevanje toplotnom energijom. Opravdanost se utvrđuje standardnim metodama i procedurama merenja.

Ko vrši merenja temperature grejanog prostora ukoliko se kupac, odnosno potrošač žali na isporučene količine toplotne energije i kako izgleda merenje u tom slučaju?

Merenja vrši komunalni inspektor Odeljenja za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Zrenjanina. Merenju može prisustvovati predstavnik energetskog subjekta, koga je inspektor dužan da obavesti o datumu i terminu merenja.

Merenje se vrši baždarenim merilom, na sredini grejanje prostorije na visini od 1,2m. Da bi primedba na kvalitet isporučene toplotne energije bila osnovana, mora se izvršiti merenje temperature u najmanje još dve nezavisne grejane funkcionalne celine na različitim deonicama sekundarne instalacije grejanja, ili na različitim etažama, kada je reč o objektima sa više etaža.

U kojim slučajevima se snižavaju računi za isporučenu količinu toplotne energije i kada su potrošači oslobođeni obaveze plaćanja računa?

U slučajevima kada je temepratura grejanog prostora 12C ili niža, potrošač, odnosno kupac toplotne energije, oslobađa se obaveze plaćanja računa za taj mesec. Račun za isporučenu toplotnu energiju umanjuje se za 5% za svaki stepen ispod 19C, jer je 19C minimalna temperatura propisana "Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom" za grejane prostorije.

Koja je procedura u slučaju promene vlasništva nad nekretninom koja je priključena na sistem daljinskog grejanja?

Kupac toplotne energije je dužan da u roku od 15 dana pismeno obavesti o statusnim i vlasničkim promenama. Kupac je dužan da dostavi obaveštenje o svim promenama adrese za dostavljanje računa, da bi se obezbedilo da njegov pravni naslednik stupi u postojeći ugovor o snabdevanju toplotnom energijom.

Obaveštenje sadrži:

  • Ime, prezime (naziv), JMBG (PIB) i adresu dotadašnjeg kupca,
  • Ime, prezime (naziv), JMBG (PIB) i adresa novog kupca,
  • Priložen dokaz o prenosu vlasničkog prava,
  • Broj i adresu obračunskog mesta,
  • Potpisanu izjavu novog kupca na obrascu energetskog subjekta, da stupa u,
  • Već sklopljene ugovorne odnose o snabdevanju toplotnom energijom.

Do prijema popunjenog obaveštenja, za sve obaveze iz ugovora o snabdevanju toplotnom energijom, odgovoran je dotadašnji kupac.

Ko daje saglasnost na cene grejanja i na osnovu kojih pravnih akata se određuju iste?

Cene se do primene tarifnog sistema određuju na osnovu "Uredbe o određivanju najviših i najnižih prosečnih cena toplotne energije" koju donosi Vlada republike Srbije. Reč je o aktu kojim se određuje raspon visine cena na osnovu formule koja u sebi sadrži opravdane fiksne i varijabilne troškove poslovanja toplana. Uredba određuje i najviši iznosi opravdanih fiksnih troškova, dok se najviši iznos varijabilnih troškova određuje formulom, gde cene goriva predstavljaju jednu od promenljivih.

Cene, koje u skladu sa ovim aktom predlaže naše preduzeće, predaju se na saglasnost jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradskom veću grada Zrenjanina.

Zahtev za promenu korisnika usluga možete preuzeti ovde.

 
web dizajn: NetDesign Studio