Potrošači

PROCEDURA PRIKLJUČENJA NA GASOVODNU MREŽU

PROCEDURA PRIKLJUČENJA ZA TIPSKE PRIKLJUČKE (G4 I G6)

1. Korak:

Potrošač podnosi zahtev za priključenje na distributivnu gasnu mrežu. Popunjava obrazac gde navodi vrstu trošila koju planira postaviti i daje svoje lične podatke i kontakt telefon.
Uz obrazac potrošač je dužan da dostavi i sledeće dokumente (originale ili overene fotokopije):

  • Kopiju plana parcele (ne stariju od 6 meseci).
  • Dokaz o vlasništvu nad nepokretnosti (ne starije od 6 meseci):
    - Izvod iz zemljišne knjige ili
    - List iz katastra nepokretnosti

Napomena: U slučaju da na predmetnoj nepokretnosti postoji više suvlasnika potrebna je pismena saglasnost na kojeg od suvlasnika će glasiti priključak tj. da li se može priljučak raditi za predmetnu nekretninu.

2. Korak:

Stručne službe izdaju rešenje odobrenja za priključenje na osnovu izlaska na mesto priključenja u skladu sa željom potrošača i tehničkim uslovima.

3. Korak:

Potrošač podiže rešenje odobrenja za priključenje (iz tehničkog sektora) i potpisuje UGOVOR o izgradnji tipskog priključka i načinu izmirenja dela troškova priključenja na distributivni sistem prirodnog gasa JKP "Gradska toplana" (u sektoru trgovine).

4. Korak:

Izgradnja tipskog priključka na osnovu izvršene uplate prema gore navedenom Ugovoru.

Specifični slučajevi:

1. Slučaj

Ako postoji kupoprodajni ugovor overen u sudu, a postupak uknjižbe u javnim knjigama nije urađen, a dozvola za izgradnju glasi na ime prodavca nekretnine, tada je podnosilac zahteva za priključenje (kupac nekretnine) dužan da dostavi pismenu saglasnost od strane prodavca nekretnine - overenu u sudu.

2. Slučaj

Ako je podnet zahtev za legalizaciju objekta koji nije uknjižen kao objekat u javnim knjigama (dostaviti zahtev za legalizaciju) - priključenje se može izvesti uz ispunjenje gore navedenih uslova (dostavljanje kopije plana i izvoda iz zemljišne knjige ili lista iz katastra nepokretnosti).

PROCEDURA PONOVNOG PRIKLJUČENJA POTROŠAČA

U slučaju kada je potrošač bio isključen duže od godinu dana i ponovo želi da se priključi na gasovodnu mrežu, neophodno je izvršiti ispitivanje unutrašnje gasne instalacije. Ukoliko je potrošač bio isključen kraći vremenski period, ovu kontrolu nije neophodno izvršiti.

Ispitivanje unutrašnje gasne instalacije vrše stručna lica našeg preduzeća, i za ovu uslugu cenovnikom je određena visina troškova koju potrošač mora platiti.

Preuzmite formular za priključenje na distributivnu gasnu mrežu

 
web dizajn: NetDesign Studio