Servisne Informacije

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin obaveštava svoje korisnike da će naplatno mesto "Lesnina" na adresi Koče Kolarova broj 62, biti zatvoreno od ponedeljka 24.10. do 31.10.2022. godine, usled renoviranja objekta.

Ostala naplatna mesta JKP "Gradska toplana" Zrenjanin, gde se obaveze mogu izmiriti bez provizije, su:

- Blagajna Rade Končara 10
Radno vreme od 07 do 15h, rad sa strankama 14:30, sa pauzom od 10 do 10:30
Broj telefona: 023 3150 177

- Blagajna Brigadira Ristića B4 L5
Radno vreme od 07 do 15h, rad sa strankama 14:30, sa pauzom od 10 do 10:30
Broj telefona: 023 3150 176

 

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 20.10.2022

Servisna informacija

Poštovani кorisnici,

Decembarski, januarski i februarski računi biće raspodeljeni tako da će 50% varijabilnog troška dospevati na naplatu u mesecu prispeća, dok će 50% varijabilnog troška na naplatu dospevati tokom maja, juna i jula.

Korisnici koji račune za decembar, januar i februar budu izmirivali u punom iznosu, ostvarivaće popust od 3% na stavku "Ukupno za isporučenu energiju"  - što će biti iskazano na računima za naredni mesec.

 

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 12.10.2022

Servisna informacija

Rešenje o novim cenama možete pogledati ovde.

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 16.09.2022

Servisna informacija

JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin je usled ogromnog skoka cena energenata bila u poziciji da od lokalne samouprave traži povećanje cena toplotne energije. S obzirom da smo u proteklih 8 godina imali u više navrata sniženje cena, ove godine suočili smo se sa problemom nemogućnosti samog obavljanja komunalne usluge. Naime, cena prirodnog gasa je u periodu od januara 2021. godine porasla za 75% dok je cena električne energije porasla za 115% i to od 2018. godine. Reč je o energentima koji su vitalni za obavljanje ove komunalne usluge, odnosno o energentima od kojih zavisi sama proizvodnja toplotne energije. Kako je „Gradska toplana“ od primene Tarifnog sistema, odnosno od grejne sezone 2014/2015 suočena sa snižavanjem cena, zahtevi tržišta doveli su toplanu zajedno sa lokalnom samoupravom u poziciju da se iste koriguju, kako bi obaveze prema JP EPS i JP „Srbijagas“ bile izmirene a sama komunalna usluga u grejnoj sezoni 2022/2023 stabilna i moguća.

Podsetićemo korisnike da je JKP „Gradska toplana“ imala dva sniženja visine iznosa za varijabilni deo cene i to najpre 2015. godine u iznosu od 12%, a potom i 2020. godine od 5%, dok je fiksni deo snižen 2015. godine za 6%. JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin je prema Uredbi Vlade za formiranje cena toplotne energije tražila povećanje od 70% za fiksni i 40% za varijabilni deo cene. Ipak, gradsko Veće je na sednici 14.09.2022. godine odobrilo povećanje u iznosu od 32,80% za varijabilni deo, dok za fiksni deo to povećanje iznosi 29,70%. To za građane znači da će im račun na nivou grejne sezone 2022/2023, za stan prosečne veličine (oko 50m2), biti uvećan za oko 20.000 dinara. Iako ovo povećanje nije u visini zahtevanog, uz domaćinske mere štednje i racionalnog poslovanja, očekujemo normalno funkcionisanje i obavljanje komunalne delatnosti.

JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 15.09.2022

Servisna informacija

JKP " Gradska toplana" Zrenjanin dana 22.08.2022. počela je sa zapunjavanjem sekundarnih instalacija. Iz tih razloga molimo sve sugrađane da u najskorijem roku završe sve radove na sekundarnim instalacijama, te da o istima obaveste dispečersku službu JKP "Gradska toplana" Zrenjanin na broj 3150-160. Takođe, molimo sugrađane da radijatorske ventile ostave u položaju maksimalne otvorenosti, kako bi se sekundari valjano zapunili. 


JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 23.08.2022

Servisna informacija

Obaveštenje o stanju u JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin

Kako se JKP „Gradska toplana“ nalazi u poslovnom problemu, imamo obavezu da sve građane obavestimo o istom.
Naime, u prethodnom periodu JKP „Gradska toplana“ i njeno rukovodstvo blagovremeno je preduzelo sve potrebne korake kako bi se problemi, sa kojima se suočavamo, bili rešeni na adekvatan način. Kako nam je dana 01.03.2022. godine isticao Ugovor, koji smo prethodne godine potpisali sa „EPS Snabdevanjem“, dana 01.02.2022. godine pokrenuli smo postupak nabavke električne energije. Tom prilikom dobili smo ponudu od „EPS Snabdevanja“ koja je bila tri puta veća od one koju je preduzeće dobilo 2021. godine, a koja je tada 2021. iznosila 26 miliona. Ovogodišnja ponuda zaprimljena je dana 10.02.2022. godine i iznosila je 77 miliona bez PDV-a.
Kako JKP „Gradska toplana“ nije imala dovoljno sredstava koja su planirana za ovu nabavku, prešli smo na rezervno snabdevanje, koje zakonski ne može trajati duže od dva meseca, odnosno do 01.05.2022. godine. To podrazumeva da će JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin ostati bez struje, koja je od vitalnog značaja za rad.
Takođe, pravovremeno smo lokalnoj samoupravi dostavili Zahtev za korekciju cena toplotne energije 18.02.2022. godine kao i Zahtev za izmenu i dopunu Programa poslovanja za 2022. godine – 24.02.2022. godine, kako bismo izmenili Plan nabavki i sproveli nabavku struje.
Iz usmenog obaveštenja koje smo dobili od JP „EPS Snabdevanje“ dana 04.05.2022. ostajemo bez struje, jer prestaje rezervno snabdevanje na kome smo bili dva meseca, odnosno onoliko koliko Zakon dozvoljava.


JKP „Gradska toplana“
Zrenjanin, 27.04.2022

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin je u nedelju 24.04.2022. završila grejnu sezonu 2021/2022. Ista je prošla bez većih problema i trajala je nešto duže, upravo zbog vremenskih prilika i nižih temperatura tokom dana.
Zvanično grejna sezona traje do 15.04. ali ukoliko su spoljne temperature niže, ista se može nastaviti ali ne duže od 01.05.

Zrenjanin, 26.04.2022

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin prosledila je javnim izvršiteljima predmete za 223 korisnika koji ukupno duguju 7,9 miliona dinara.
Apelujemo na korisnike da redovno izmiruju svoja dugovanja, kako bi izbegli visoke troškove angažovanja javnih izvršitelja

Zrenjanin, 21.02.2022

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin prosledila je 378 opomena na adrese kupaca toplotne energije. Dug na koji se ove opomene odnose iznosi 14,4 miliona dinara. Rok plaćanja je 11.02.2022. godine. Molimo sugrađane, koji su opomene dobili, da izmire svoja dugovanja. One kupce, čija su dugovanja jako visoka, molimo da sklope sporazume o isplati dugovanja na adresi Rade Končara broj 10, gde se nalazi korisnički servis JKP "Gradska toplana" i time izbegnu troškove angažmana javnih izvršitelja.

Zrenjanin, 03.02.2022

Servisna informacija

U skladu sa zakonskom obavezom, JКP „Gradska toplana“ Zrenjanin je u saradnji sa gradom Zrenjaninom sprovela istraživanje kojim se merio stepen zadovoljstva korisnika usluga koje obavlja JКP „Gradska toplana“ Zrenjanin. Istraživanje koje je trajalo u periodu od 14.12.2021. do 17.01.2022. godine, pokazalo je da je najveće nezadovoljstvo sugrađana vezano za cenu daljinskog grejanja, dok je odnos zaposlenih u radu sa strankama, rad službenih lica na naplatnim mestima kao i rad službe informisanja preduzeća ocenjen najboljim ocenama (skala se kretala od 1 do 5 - 1 - veoma nezadovoljan do 5 - veoma zadovoljan).

Anketa je imala 17 (sedamnaest) pitanja, koja se mogu grupisati u nekoliko oblasti. Tendencija istraživanja bila je da se obuhvate svi elementi usluge i oblici komunikacije koje JКP „Gradska toplana“ ima sa strankama, odnosno sa korisnicima usluge daljinskog grejanja. Građani su popunili 22 ankete elektronskim putem, dok je na naplatnim mestima popunjeno 17 anketa u papiru.

Jedna grupa pitanja odnosila se na ukupno zadovoljstvo cenom usluge i kvalitetom isporuke koju preduzeće vrši. Cena daljinskog grejanja, kako je ranije napomenuto, praćena je najnižom ocenom ispitanika (koja je 2,7 a po anketnoj skali kvalitativno – nezadovoljni), dok su kvalitetom isporuke ispitanici zadovoljni (prosečna ocena 4,1). Ocene za navedene kategorije su se popravile u odnosu na anketu koja je sprovedena na kraju 2020 godine, posebno kada je reč o kvalitetu isporuke toplotne energije - sa 3,2 ocena je skočila na 4,1).

Кada je reč o radu službenih lica sa korisnicima usluga JКP „Gradska toplana“ najviši stepen zadovoljstva korisnici su pokazali kada je reč o radu nalatnih mesta (prosečna ocena je 4,2 – što na anketnoj skali predstavlja kvalitativni izraz – zadovoljni), dok je rad službenika u korisničkom servisu na adresi Rade Кončara ocenjen za nijansu nižom prosečnom ocenom 4,1. Navedene ocene predstavljaju poboljšanje u odnosu na rezultate od prethodne ankete - sa ocene 3,6 za rad naplatnih mesta, sada istu ispitanici ocenjuju prosečnom ocenom 4,2. Takođe, u anketi za 2021. godinu bolje je ocenjen i rad korisničkog servisa na adresi Rade Кončar - sa ocene 3,4 za 2020. godinu prešlo se na ocenu 4,1.

Grupa pitanja koja se odnosila na rad dispečerskog broja (3150 160), rad besplatne linije za prijavu reklamacija (0800 333 004), kao i linije u korisničkom servisu Rade Кončara (3150 174 i 3150 175) ocenjeni su ocenom koja izražava srednji stepen zadovoljstva korisnika radom navedenih linija (prosečna ocena za rad dispečerskog broja je 3,8, prosečna ocena za rad besplatne linije 3,5, dok su brojevi u korisničkom servisu ocenjeni bolje prosečnom ocenom 3,9).

Stepen zadovoljstva brizinom i kvalitetom rešavanja havarija ili curenja na sekundarnoj instalaciji građana je visok i prosečna ocena je 3,7 što se kvalitativno može izraziti srednjim zadovljstvom. Кada je reč o ovoj usluzi prosečna ocena se popravila u odnosu na anketu od prošle grejne sezone - sa ocene 3,3 na ocenu 3,7. Sa druge strane, nešto niža ocena pratila je brzinu i zadovoljstvo odgovorima na pismene zahteve korisnika, gde je prosečna ocena 3,2 što i dalje izražava srednji stepena zadovoljstva korisnika.

Кako su se u anketi 2020 primedbe odnosile na rad sekundarne instalacije, JКP “Gradska toplana” Zrenjanin započela je kampanju informisanja sugrađana o ugovorima o održavanju sekundarnih instalacija.

Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina regulisano je da je sekundarna instalacija u vlasništvu kupaca - član 14. navedene Odluke, te je potrebno je da se održavanje iste reguliše ugovornim odnosom. Кampanju informisanja započeli smo početkom grejne sezone 2021/2022, navodeći da se ugovori o održavanju mogu potpisati sa JКP “Gradska toplana” ili nekim drugim preduzećem koje bi vršilo ovu uslugu. JКP „Gradska toplana“ je od uvođenja Tarifnog sistema bila u poziciji da izlazi na teren i rešava sanaciju sekundarne instalacije, iako to nije bila obaveza preduzeća. Кako JКP “Gardska toplana” nije dobila tražene cene od lokalne samouprave, a kako usluga održavanja sekundarnih instalacija ne ulazi u cenu daljinskog grejanja, u ovoj godini započećemo proces potpisivanja ugovora o održavanju uz prethodno dostavljenu ponudu o visini cene navedene usluge.

Кorisnici su ocenili da je elektronska stranica JКP „Gradska toplana“ Zrenjanin zadovoljavajuće informativnosti (ocena 4), kao i da informacije koje stižu putem medija od strane službe informisanja ocenjene nešto višom ocenom 4,1. Račun koji JКP „Gradska toplana“ Zrenjanin izdaje i njegova informativnost imaju prosečnu ocenu 3,9, što predstavlja ocenu koja je bolja u odnosu na prethodnu godinu. JКP “Gradska toplana” planira poboljšanje računa, kao i njegovu štampu i distribuciju putem JP “Pošta”.

Кada je reč o glavnim napomenama i sugestijama u ovoj anketi bilo ih je svega 8. Ovo predstavlja značajan pad broja napomena i sugestija u odnosu na anketu od prethodne godine, kada je 61 ispitanik dao sugestije i komentare. Jedan potrošač se zalio na veliku potrošnju, jedan na uslove za isključenje, dok se jedan korisnik žalio na period izvođenja radova vezanih za zamenu vrelovodnih cevi - reč je o korisniku sa naselja Ruža Šulman. Dva ispitanika dala su sugestiju o uvođenju “QR” koda za lakše elektronsko plaćanje, dok je jedan ispitanik ukazao na potrebu uvođenja naplate putem platnih kartica na naplatnom mestu “Lesnina”.

Zrenjanin, 31.01.2022

 
web dizajn: NetDesign Studio