Servisne Informacije

Servisna informacija 

Poštovani sugrađani,

S obzirom da se poslednjih dana u medijima povela snažna diskusija oko novog sistema naplate isporučenih količina toplotne energije – Tarifnog sistema, koja je uzrokovana što povećanim iznosima na dostavljenim računim za mesec decembar, to i sitnim interesima pojedinaca i  interesnih grupa, dužni smo da Vam u daljem tekstu damo odgovarajuća objašnjena i računske primere, kako bismo odagnali sumnju u tačnost načina obračuna i taj način demantovali optužbe koje se tendenciozno daju u jeku grejne sezone, ne bi li poljuljale poverenje u državne institucije i preduzeća.

Primena Tarifnog sistema naplate isporučene toplotne energije nije hir toplane i lokalne samouprave, već obaveza propisana  Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“ br. 25/2013), koji je na snagu stupio 23.03.2013. JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin na primenu Tarifnog sistema nije obavezana samo ovim zakonom, već i međunarodnim ugovorima potpisanim u okviru učešća u programima nemačke razvojne banke KfW, a pod patronatom Ministarstva za energetiku Republike Srbije. Osim u Zrenjaninu, ovakav vid naplate isporučene toplotne energije se primenjuje i u drugim gradovima, kao što su Šabac, Subotica, Čačak, Kikinda, Valjevo, Pirot... Gradovi Subotica i Šabac su ovaj vid naplate uveli još pre nekoliko godina, dok je Zrenjanin, prethodno, u dogovoru sa lokalnom samoupravom, pripremio prateća podzakonska akta, neophodna za primenu ove Zakonom propisane obaveze.

Od 01.09.2013. cena grejanja za domaćinstva je bila 88,90 RSD, a 01.12.2013. je u gradu Zrenjaninu izvršena korekcija cene usled snižavanja cene gasa na 86,71 RSD. Navedeno smanjenje cene, kao posledica sniženja cene gasa, od svih gradova koji imaju sistem daljinskog grejanja, izvršeno je jedino u gradu Zrenjaninu.

Želimo da napomenemo da nije donešena nikakva odluka o povećanju cena početkom primene Tarifnog sistema. U pitanju je bilo samo usklađivanje cena – izjednačavanje cene za poslovne i stambene korisnike, jer je kod prethodnog modela plaćanja cena za poslovne korisnike bila 50% veća nego za stambene, što ćete se složiti da nije bilo pravedno, a po tumačenju nekih pravnih institucija i neustavno. Takođe, u vezi sa pričama da su cene komunalnih usluga u gradu Zrenjaninu najviše, u domenu usluga daljinskog grejanja opovrgavamo datu tvrdnju jer po trenutnim podacima usluga daljinskog grejanja je skuplja u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Smederevu, Pirotu, Valjevu, Novom Pazaru, Vranju, Gornjem Milanovcu, Prijepolju, Zaječaru i nekoliko drugih većih opština. Jedino poskupljenje predstavlja decembarsko poskupljenje u tekućoj grejnoj sezoni, i to samo cene energije – varijabilnog dela. S obzirom da je cena gasa skočila za 4,11 RSD/Sm3, odnosno 10,78%, navedeno poskupljenje je prouzrokovalo povećanje cene energije - varijabilnog dela od 9,65%, a sve u skladu sa donetom Metodologijom formiranja cena za instalisanu toplotnu snagu i isporučenu količinu toplotne energije. Ukoliko se u obzir uzme i fiksni deo cene, ukupno povećanje cene navedenim poskupljenjem gasa iznosi 6,4%.

Podela troškova na fiksni i varijabilni deo nije izvršena iz želje da se od sugrađana izvuče što veća količina novca, već na osnovu nastanka realnih troškova koji učestvuju u formiranju cene. Troškovi koji zavise isključivo od količine proizvedene toplotne energije i nastaju u periodu grejne sezone, ulaze u varijabilni deo cene. Ostali troškovi koji postoje u toku cele kalendarske godine i ne zavise od količine proizvedene toplotne energije, ulaze u fiksni deo, koji se plaća u 12 jednakih mesečnih rata.

Kao odgovor na česta pitanja oko povećanje mesečnih iznosa računa prvo napominjemo da se na početku vršenja bilo kakvog poređenja troškova mora uzeti u obzir trošak za grejanje na godišnjem nivou, od 01. oktobra prethodne do 01. oktobra tekuće godine, kako bi se moglo napraviti pravo poređenje i doneti pravilni zaključci. Takođe, za poređenje troškova po starom i novom modelu nisu adekvatni primeri pojedinačnih, loše izolovanih objekata, za koje je evidentno da su po prethodnom modelu naplate plaćali značajno manje nego što je trebalo, s obzirom na neverovatno veliku potrošnju toplotne energije.

Primera radi, dajemo pregled troškova na godišnjem nivou za stan od 50 m2 u objektu srednjeg stepena izolovanosti, sa procenjenom potrošnjom energije od 120 kWh/m2 god (za grejnu sezonu 2014/2015), po novom modelu naplate:

-   fiksni deo: 50 m2 x 31,67 RSD/ m2 x 12 meseci  x 1,1 (PDV) = 20.902,2 RSD

-   varijabilni deo: 50 m2 x 120 kWh/m2 x 6,17 RSD/kWh x1,1 (PDV) = 40.722 RSD

-   ukupno na godišnjem nivou: 20.902,2 RSD+ 40.722 RSD = 61.624,2 RSD.

Po starom modelu naplate (grejna sezona 2013/2014) godišnji trošak za grejanje za posmatrani stan iznosio bi:

50 m2 x 86,71 RSD/ m2 x 12 meseci  x 1,1 (PDV) = 57.228 RSD,

a, ako bismo kod kalkulacije za plaćanje po prethodnom modelu usvojili i povećanje cene od 6,4% sa kojim je računat trošak po novom modelu naplate, ispada da bi ukupan trošak za grejanje navedenog stana bez promene modela plaćanja bio 60.891 RSD.

     S obzirom na prikazano, projektovana razlika ukupnih troškova na godišnjem nivou između starog i novog sistema naplate za grejanje stana od 50 m2 iznosi 733,2 RSD.

Poslednjih dana mnogo pominjani potrošač sa kućom od 100 m2 koji je dobio račun u iznosu 94.509,24 RSD, a koji ima prijavljenu instalisanu snagu od 19,36 kW, je po starom modelu plaćanja na godišnjem nivou imao ukupan trošak od:

12 meseci x 19,36 kW x 541,97 RSD/kW mesečno x 1,1 PDV = 138.501,5 RSD.

Ovom prilikom podsećamo na odluku lokalne samouprave da se stambenim potrošačima ograniči količina toplotne energije koja im se može fakturisati na 150 kWh/m2 godišnje. To znači da bi pomenuti potrošač (sa računom od 94.509,24 RSD) za kuću koja ima 100 m2 mogao maksimalno platiti račun u grejnoj sezoni 2014/2015:

-   fiksni deo: 100 m2 x 31,67 RSD/ m2 x 12 meseci  x 1,1 (PDV) = 41.804,4 RSD

-   varijabilni deo: 100 m2 x 150 kWh/m2 x 6,17 RSD/kWh x1,1 (PDV) = 101.805 RSD

-   ukupno na godišnjem nivou: 41.804,4 RSD + 101.805 RSD = 143.609,4 RSD.

Iz prikazanih rezultata se vidi da će navedeni  potrošač ove grejne sezone platiti samo 5.107,9 RSD više, a realno je da će potrošiti mnogo više energije. Razlika koja se bude javila u fakturisanju u toku grejne sezone 2014/2015 će se do iznosa od 143.609,40 RSD naplatiti potrošaču dok će mu se ostatak prikazivati kroz račune. Razliku u trošku će samo još ove grejne sezone snostiti JKP „Gradska toplana“, dok će od sledeće sezone potrošači biti prinuđeni da snose celokupan trošak grejanja.

S obzirom da se ovih dana u štampanim medijima postavlja pitanje smanjenja fiksnog dela cene (posledično i računa) usled smanjenja zarada zaposlenih, zarade zaposlenih u JKP „Gradska toplana“ jesu smanjene za 10%, ali troškovi zarada nisu. To znači da se zaposlenima isplaćuje 10% manja zarada, ali da ta razlika od 10% ne ostaje preduzeću, već se prebacuje u budžet Republike Srbije. S obzirom da trošak postoji, on mora ući u formiranje fiksnog dela cene.

Novi ugovori su podeljeni kada su se za to stekli zakonski uslovi. JKP „Gradska toplana“ je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača imala obavezu da dostavi obaveštenja o sadržaju ugovora, pre njihovog uručivanja i potpisivanja, te je zakonom propisana procedura izazvala određeno kašnjenje u dostavljanju ugovora. Ponuđeni ugovori su po pravnoj terminologiji „Ugovori po pristupu“, što znači da su jedinstveni za sve potrošače i da ih formuliše energetski subjekt u skladu sa postojećim propisima (Zakonom o energetici, Odlukom u uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i Tarifnim sistemom).

Poštovani sugrađani, želimo da napomenemo da je prilikom implementacije novog sistema naplate došlo do manjih propusta, te ovim putem želimo da Vas obavestimo da u okviru trenutnih mogućnosti  činimo sve da načinjene propuste u što kraćem roku otklonimo, na obostrano zadovoljstvo.

Smatramo da je i odluka lokalne samouprave vezana za odlaganja plaćanja polovine varijabilnog dela računa za decembar, januar i februar, bez kamate, pravi korak u datom smeru.

S poštovanjem!                                       

mr Aleksandar Starčević dipl. inž.
                                                                                            direktor

 U Zrenjaninu, 29.01.2015.

Servisna informacija povodom teksta u listu "Novosti"

S obzirom na određene tvrdnje iznete u Vašem listu u članku „Zrenjanin: Stigli računi da se smrzneš“ dužni smo da odogovorimo na pojedine neistinite tvrdnje i tendenciozno interpretirane podatke.

U gradu Zrenjaninu je na sistem daljinskog grejanja priključeno oko 8.000 potrošača, što znači da se oko 25.000 građana, odnosno jedna trećina ukupnog broja stanovništva, greje na daljinsko grejanje. Navod da „svi grme na lokalnu vlast“ jednostavno nije tačan. Deo građana koji je priključen na sistem daljinskog grejanja do ove grejne sezone je bio privilegovan da trošak grejanja plaća u 12 jednakih mesečnih rata, a uz to da malo brine o održavanju  sistema čak i unutar sopstvenih objekata, za razliku od svih ostalih koji su troškove grejanja morali da namiruju u mesecima kada oni nastaju (kod grejanja na struju i gas) ili čak da avansno uplaćuju iznose za celu grejnu sezonu (kod grejanja na čvrsto gorivo). Nespremni da se odreknu dugogodišnje privilegije, određena grupa potrošača ciljano podriva sistem naplate čije uvođenje je jasno propisano Zakonom o efikasnom korišćenju energije, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25/13. Namerno navodimo „određena grupa potrošača“, s obzirom da velika većina korisnika na daljinskom grejanju shvata situaciju da nema više povlašćenih građana i da kad izračunaju troškove za grejanje na godišnjem nivou, po novom modelu plate čak i manje nego što su plaćali po prethodnom modelu. Potrošači koji su se opredelili za uvođenje pojedinačnog merenja putem delitelja toplote ili internih kalorimetara već beleže značajne uštede i posledična umanjenja računa. Informacije radi objekti kod kojih su se potrošači opredelili na uvođenje pojedinačnog merenja beleže prosečno 30% manju potrošnju toplotne energije od onih koji nemaju pojedinačno merenje.

JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin nije obavezana samo ovim zakonom, nego i međunarodnim ugovorom sa Nemačkom razvojnom bankom KfW, potpisanim pod patronatom Ministarstva energetike, da primenjuje ovakav način naplate daljinskog grejanja. Osim u Zrenjaninu, on se primenjuje i u mnogim drugim gradovima, kao što su Šabac, Subotica, Čačak, Kikinda, Valjevo, Pirot... Subotica i Šabac su ovakav sistem naplate uveli još pre nekoliko godina, dok je Zrenjanin, prethodno, u dogovoru sa lokalnom samoupravom, pripremio prateća podzakonska akta, neophodna za primenu pomenutog Zakona.

Navodeći da je nalog „Zrenjaninski prljav veš“ na društvenoj mreži Facebook veoma uticajan među zrenjanincima, kao i pominjanjem podataka da je JKP „Gradska toplana“ sada na meti stručnjaka, činite grubu grešku i pokazujete elementarno nepoznavanje situacije na terenu. Jedino ako pod „stručnjacima“ ne podrazumevate uvek prisutne lokalne dokoličare, koji su zarad prikupljanja sitnog broja ličnih i lokalno partijskih poena spremni na sve, mi nismo imali prilike da vodimo bilo kakvu debatu sa stručnim ljudima koji dobro poznaju problematiku Tarifnog sistema.  

Želimo da napomenemo i da nikakva odluka o povećanju cene nije doneta početkom primene Tarifnog sistema.U pitanju je bilo samo usklađivanje cena – izjednačavanje cene za poslovne i stambene korisnike, jer je kod prethodnog modela plaćanja cena za poslovne korisnike cena bila 50% veća nego za stambene, što čete se složiti da nije bilo pravedno. Ovo je za posledicu imalo sniženje cene za poslovne korisnike od oko 25% i povećanje cene za stambene korisnike od oko 10% (usled različitog odnosa poslovnog i stambenog dela potrošača u ukupnom konzumu).

Navedeno „decembarsko“ poskupljenje, u stvari, predstavlja jedino poskupljenje u tekućoj grejnoj sezoni, i to samo cene energije – varijabilnog dela. S obzirom da je cena gasa skočila za 4,11 RSD/Sm3, odnosno 10,78%, navedeno poskupljenje je prouzrokovalo povećanje cene toplotne energije – varijabilnog dela od 9,65%, a sve u skladu sa donetom Metodologijom formiranja cena za instalisanu toplotnu snagu i isporučenu količinu toplotne energije. Ukoliko se u obzir uzme i fiksni deo cene, ukupno povećanje cene uzrokovano navedenim poskupljenjem gasa iznosi 6,4%.

Osnovna izmena u odnosu na prethodni model plaćanja jeste ta da se ranije trošak za daljinsko grejanje plaćao u 12 jednakih mesečnih rata i naplata se sprovodila prema kvadraturi etažne jedinice (objekta) ili instalisanoj snazi. Po novom, svih 12 meseci se plaća samo fiksni deo, a varijabilni se plaća samo u toku grejne sezone. Primera radi, za stan od 54 kvadratna metra, po starom modelu naplate, trošak za grejanje bi iznosio 61.807 dinara, na godišnjem nivou, dok je po novom ukupan iznos 66.554 dinara. Iznos po novom modelu plaćanja je za 7,7 posto veći od onog po prethodnom načinu obračuna, a s obzirom na to da je poslednji skok cene grejanja u decembru 2014. godine, od 6,4 odsto, nastao usled rasta cene gasa, realno povećanje cene po novom modelu u odnosu na prethodni iznosi 1,3 odsto na nivou cele godine.

Poslednjih dana mnoogo pominjani potrošač sa kućom od 100 m2koji je dobio račun u iznosu od 94.509,24 RSD, a koji ima prijavljenu instalisanu snagu od 19,36 kW, je po starom modelu plaćanja na godišnjem nivou imao ukupan utrošak od:

12 meseci x 19,36 kW x 541,97 RSD/kW mesečno x 1,1 pdv = 138.501,5 RSD.

Ovom prilikom podsećamo na odluku lokalne samouprave da se stambenim potrošačima ograniči količina toplotne energije koja im se može fakturisati na nivou grejne sezone na 150 kWh/m2. To znači da za kuću koja ima 100 m2se može maksimalno fakturisati:

-          fiksni deo: 100 m2x 31,67 RSD/ m2 x 12 mes. x 1,1 (pdv) = 41.804,4 RSD

-          varijabilni deo: 100 m2x 150 kWh/m2 x 6,17 RSD/kWh x1,1 (pdv) = 101.805RSD

-          ukuno na godišnjem nivou:41.804,4 RSD + 101.805RSD = 143.609,4 RSD.

Iz prikazanih rezultata se vidi da će „problematični“ potrošač ove grejne sezone platiti samo5.107,9RSDviše nego prethodne, a realno je da će potrošač koji živi u neizolovanom objektu ili objektu sa neizolovanim dovodnim cevima ove godine potrošiti bar 50% više toplotne energije. Razliku u trošku će samo još ove grejne sezone snositi JKP „Gradska toplana“, a od sledeće sezone će kupci biti prinuđeni da snose celokupan trošak.

Navodeći slučaj optike „Gabi“ izostavili ste da napomenete kako je to radnja supruge jednog od stanačkih prvaka lokalne političke scene grada Zrenjanina. Prilikom podnošenja žalbe medijima, dotični su sigurno zaboravili da napomenu da je prilikom kontrole instalisane snage grejnih tela, izvršene početkom grejne sezone, kod njih u lokalu pronađeno skoro 4 puta više radijatora od prijavljenih. Sigurno su mislili na ovakav prikriveni javašluk toplane kada su javno iznosili kritike na naš račun. Za njih je svakako grejanje bilo jeftinije po „prethodnom modelu plaćanja“.

Što se tiče smanjenja fiksnog dela računa usled smanjenja zarada zaposlenih, zarade zaposlenih u JKP „Gradska toplana“ jesu smanjene za 10%, ali troškovi zarada nisu. To znači da se zaposlenim isplaćuje 10% manja zarada, a da ta razlika ne ostaje preduzeću, već se prebacuje u budžet Republike Srbije. S obzirom da trošak postoji, on mora ući u fomiranje fiksnog dela cene. Gospodin Moćević, kao ugledni ekonomista koji prati dešavanja na polju ekonomije bi navedeni podatak trebao da zna, a ne da odgovore dobilja putem dnevne štampe.

U Zrenjaninu, 29.01.2015.

Servisna informacija

JKP “Gradska toplana“ u skladu sa zaklјučkom Gradskog veća od 30.12.2014. godine, izvršiće preraspodelu potraživanja za decembarski, januarski i februarski račun za isporučenu količinu toplotne energije na sledeći način:

  • dospeće fiksnog dela i 50% varijabilnog dela za prethodni mesec je u tekućem mesecu,
  • dospeće ostatka od 50% varijabilnog dela za mesec decembar 2014. godine je u mesecu maju 2015. godine,
  • dospeće ostatka od 50% varijabilnog dela za mesec januar 2015. godine je u mesecu junu 2015. godine,
  • dospeće ostatka od 50% varijabilnog dela za mesec februar 2015. godine je u mesecu julu 2015. godine.

U Zrenjaninu, 30.12.2014.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin je od radne grupe Stručnog udruženja za distribuciju prirodnog gasa Vojvodine dobila Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa. Navedena Pravila usaglašena su sa Agencijom za energetiku Republike Srbije. JKP "Gradska toplana" Zrenjanin ova Pravila postavlja na svoju web stranicu radi organizovanja javnih konsultacija, koje će trajati 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Sva obaveštenja i primedbe, kao i sugestije u vezi sa tekstom Pravila, molimo Vas šaljite na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakom JAVNE KONSULTACIJE. Tekst Pravila možete pronaći ovde.

U Zrenjaninu, 18.12.2014.

Servisna informacija

JKP Gradska toplana Zrenjanin izdala je dva računa za novembar mesec kupcima na gasnoj mreži, zbog promene cene prirodnog gasa do koje je došlo u novembru mesecu. Prvi račun odnosi se na period od 1.11 do 15.11, kada je važila stara cena prirodnog gasa, dok se drugi račun odnosi na ukupan dug za novembar mesec. Napominjemo kupcima da je potrebno da izvrše uplatu iznosa koji je izražen na drugom računu, pod stavkom ukupan dug.

U Zrenjaninu, 16.12.2014.

Servisna informacija

JKP Gradska toplana počinje sa podelom Ugovora o snabdevanje toplotnom energijom svojim kupcima na sistemu daljinskog grejanja. S obzirom da samo od 1. oktobra počeli sa primenom tarifnog sistema, bili smo u obavezi da sačinimo nove ugovore i da o istima obavestimo naše korisnike, što smo u prethodnom periodu i učinili. Kupci nakon potpisivanja ugovora isti mogu predati u korisničkom servisu na adresi Rade Končara 10 ili ih mogu poslati poštom na adresu Pančevačka 55.

U Zrenjaninu, 08.12.2014.

Servisna informacija

JKP Gradska toplana dobila je 27.11.2014. saglasnost Gradskog veća na novu predloženu cenu varijabilnog dela. Nova cena za varijabilni deo je 6,17 dinara za kWh toplotne energije.

Povećanje je usledilo zbog povećanja nabavne cene prirodnog gasa, te je cena grejanja uvećana za 6%. Fiksni deo cene je ostao isti, što za građane znači da je povećan samo deo koji se odnosi na predatu odnosno utrošenu toplotnu energiju. Nova cena primenjivaće se od 1.12.2014. Rešenje možete pogledati ovde.

U Zrenjaninu, 28.11.2014.

Servisna informacija

Od 15.novembra cena prirodnog gasa za domaćinstva iznosi 51,21 din/m3, za sve ostale kupce na mreži ispod 6 bara cena će iznositi 48,66 din/m3.
Za kupce koji su na mreži od 6 do 16 bara cena kubnog metra biće 47,77 din/m3. Odluku Nadzornog odbora o ceni prirodnog gasa može se pogledati ovde.

U  Zrenjaninu, 17.11.2014.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" Zrenjanin dostavilo je obaveštenje korisnicima na sistemu daljinskog grejanja, o sadržaju novih ugovora, koje će naše preduzeće uskoro predati korisnicima na potpis. Prema odredbama "Zakona o zaštiti potrošača", Službeni glasnik Republike Srbije 62/2014 od 13. juna 2014 godine, bili smo dužni da naše korisnike obavestimo o sadržaju ugovora, jer se od 1. oktobra ove godine prešlo na novi sistem obračuna i naplate isporučene količine toplotne energije. JKP "Gradska toplana" Zrenjanin u narednom periodu informisaće svoje kupce o svim daljim koracima vezanim za potpisivanje novih ugovora.

U Zrenjaninu, 06.11.2014

Servisna informacija

Skupština grada Zrenjanina dala je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, na sednici održanoj 17. oktobra 2014. Odluku možete pronaći u Službenom listu broj 25. od 17.oktobra 2014.

U Zrenjaninu, 31.10.2014.

 
web dizajn: NetDesign Studio