Servisne Informacije

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" obaveštava korisnike na sistemu daljinskog grejanja da se sutra 15.aprila, zvanično završava grejna sezona. Grejna sezona prema "Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom" traje od 15. oktobra tekuće godine, do 15.aprila naredne godine. Ipak, grejna sezona se može produžiti, prema članu 45. "Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom", ukoliko spoljna temperatura tri dana uzastopno u 21 čas ne bude viša od 12 stepeni Celzijusove skale prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali ne može trajati duže od 1.maja. JKP "Gradska toplana" će u narednom periodu isporuku toplotne energije vršiti u skladu sa ovim članom Odluke.

U Zrenjaninu, 14.04.2014.

Servisna informacija

JKP "Gradska toplana" ispostavila je svojim korisnicima na sistemu daljinskog grejanja paralelne obračune za grejne mesece oktobar, novembar i decembar. U narednom periodu biće ispostavljeni i paralelni obračuni za grejne mesece u 2014, odnosno za januar, februar, mart i april. Paralelni obračuni prikazuju trošak za isporučene količine toplotne energije i treba da upozanju korisnike sa sistemom naplate koji treba da zaživi od 1.oktobra 2014. godine.
 
Ispostavljeni obračuni se ne uplaćuju, već samo treba da prikažu i upoznaju korisnike sa strukturom i ukupnim iznosom troška za isporučene količine toplotne energije. Na obračunima su izkazani fiksni i varijabilni deo računa, od kojih se fiksni odnosi na trošak poslovanja JKP "Gradska toplana", koji je nezavistan od proizvodnje toplotne energije, dok se varijabilni odnosi na troškove proizvodnje iste.
 
 
Na paralelnim obračunima prikazano je stanje kalorimetra na početku obračunskog perioda kao i na kraju, gde razlika ova dva predstavlja isporučene količine toplotne energije. Očitano stanje kalorimetra, odnosno očitane količine isporučene toplotne energije, iz jedne toplotne podstanice, dele se između svih korisnika koji toplotnu energiju primaju iz jedne toplotne podstanice. Udeo u potrošnji jednog korisnika određuje se na osnovu udela njegove grejne površine u ukupnoj grejnoj površini, koja toplotnu energije prima iz jedne toplotne podstanice.
 
 
Udeo u potrošnji toplotne energije iskazan je kroz varijabilni deo paralelnog obračuna ( iskazan u dinaru po kilovat satu ), dok fiksni deo paralelnog obračuna zavisi od jedinične cene fiksnog dela i kvadrature stambene celine koju korisnik greje (iskazan u dinaru po metru kvadratnom).
 
 
Sistem naplate koji nas očekuje podrazumeva da korisnici plaćaju sedam mesečnih računa sa izraženim fiksnim i varijabilnim delom troška, dok će računi za mesece kada nema grejanja, odnosno za mesece od maja do septembra, imati iskazan samo fiksni deo troška. U sadašnjem sistemu celokupni trošak za grejanje bio je raspoređen na 12 jednakih mesečnih rata.
 
 
Decembarski obračun imao je najveći iznos za varijabilni deo troška, jer je potrošnja toplotne energije bila najveća. Novembarski obračuni, sa druge strane imali su manji iznos za varijabilni deo troška, jer je i potrošnja bila manja s obzirom na više srednje mesečne temperature tokom ovog grejnog meseca.
 
 
Korisnici bi trebali da imaju u vidu da je ova zima bila izuzetno blaga, ali da se u narednim zimama očekuju niže temperature, a samim tim i veća potrošnja.
 
U Zrenjaninu, 10.04.2014.

Servisna informacija

S obzirom da se lagano bliži kraj grejne sezone, sugerišemo  našim korisnicima, da je najbolje da se za sve probleme i eventualne radove na sekundarnim instalacijama, obrate JKP”Gradska toplana” Zrenjanin u narednom periodu, do kraja grejne 2013/2014. Sugerišemo iz razloga što je neophodno izvršiti pravovremene pripreme za narednu grejnu sezonu, ali i iz razloga što se u predstojećoj grejnoj sezoni najavljuje primena tarifnog sistema za isporučenu količinu toplotne energije.


Primenom tarifnog sistema u najhladnijim mesecima očekujemo više račune za naše korisnike, pa ih zato savetujemo da sekundarnu instalaciju učine ispravnom i funkcionalnom, kako bi imali mogućnost uticaja na potrošnju i samim tim visinu računa za isporučene količine toplotne energije. Funkcionalna sekundarna instalacija osim što je obaveza kupaca, korak je i ka kvalitetnijoj usluzi, ali i eventualnim uštedama, te posledično i nižim računima za isporučene količine toplotne energije.

U Zrenjaninu, 14.03.2014.

Servisna informacija

Juče, 10.marta, Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine prof.dr Zorana Mihajlović, bila je u poseti JKP ”Gradska toplana” Zrenjanin. Ministarka Mihajlović je nakon sastanka sa gradonačelnikom mr Ivanom Bošnjakom i direktorom JKP ”Gradska toplana” mr Aleksandrom Stračevićem, obišla nekadašnji pogon “TE-TO” Zrenjanin, koja je u sastavu sistemu EPS-a. Iako je ovaj pogon već dugo vremena van upotrebe,  rukovodstvo  JKP ”Gradska toplana” planira njegovo aktiviranje kroz proizvodnju  5MW električne i 10MW toplotne energije iz biomase. Direktor  Starčević  istakao je da će se pregovori sa EPS-om, vezani za dobijanje ovog pogona,  nastaviti, kao i da će u njima pomoć pružiti Ministarstvo energetike. Lokalna samouprava, po rečima direktora Starčevića, pomogla bi ceo projekat obezbeđivanjem biomase, što je gradonačelnik Bošnjak, kao najviši predstavnik lokalnih vlasti, potvrdio na konferenciji za novinare održanoj nakon obilaska pogona. Ministarka Mihajlović istakla je važnost projekata vezanih za kogeneraciju i izrazila nadu da će EPS brzo doneti odluku o ovom pogonu. 

poseta ministarke

 U Zrenjaninu, 11.03.2014.

 

Servisna informacija

Od ponedeljka 3.03.2014. blagajne JKP”Gradska toplana” će raditi sa novim radnim vremenom od 07 do 15 časova. Rad sa strankama traje do 14:30, a polučasovna pauza je od 10h. Radne subote se ukidaju do daljnjeg.

Planirani radovi na šalteru u ulici Rade Končara, odnosno u naselju “Mala Amerika”, očekuju se od polovine narednog meseca i trajaće dve nedelje. O tačnom datumu izvođenja radova, naknadno ćemo obavestiti sve potrošače, da bi lakše mogli organizovati plaćanje svojih obaveza.
U Zrenjaninu, 28.02.2014.

Servisna informacija

JKP “Gradska toplana“ želi da obavesti svoje korisnike, da su u mogućnosti da elektronskim putem izmire svoje obaveze.  Da biste izvršili popunjavanje elektronskog virmana na web stranici Vaše banke, bilo da ste fizičko ili pravno lice, nezavisno od toga da li ste korisnik na gasnoj ili vrelovodnoj mreži, potrebni su Vam sledeći podaci:

1)      Broj žiro račun JKP“Gradska toplana“ Zrenjanin: 105-5426-47, AIK Banka A.D.
2)      Model na virmanima isti je za sve naše korisnike: 97

Za fižička lica (građanstvo): osim broja žiro računa JKP „Gradska toplana“ i modela, potreban Vam je i podatak sa računa pod stavkom „PNB“- odnosno „Poziv na broj“. Stavka „PNB“ menja se za svaki naredni ispostavljeni račun.

Pravna lica (Privredni subjekti, Budžetske ustanove): za popunjavanje virmana neophodna Vam je informacija koja stoji pod stavkom „Račun broj“- koja se upisuje u elektronskom virmanu u polju poziv na broj. Kao i kod fizičkih lica, ovaj broj se menja za svaki naredni ispostavljeni račun.

U Zrenjaninu, 25.02.2014.

Servisna informacija

Gradsko veće grada Zrenjanina na sednici održanoj 15.11.2013. godine, dalo je saglasnost na cene grejanja JKP “Gradska toplana”, koje će se primenjivati od 1.12.2013.

Grejanje kolektivnog stanovanja sada iznosi 86,71 din/m2/12meseci; grejanje individualnog stanovanja 541,95 din/kW instalisane snage/12 meseci; grejanje u individualnim i kolektivnim stambenim objektima koji imaju ugrađene merače iznosiće 7,43din/kWh; grejanje ustanova obrazovanja 127,88din/m2/12 meseci; grejanje ustanova obrazovanja koje imaju ugrađene merače plaćaće cenu od 10,96din/kWh; grejanje poslovnih prostorija kao i vojnih ustanova grada Zrenjanina, kod kojih se utrošak toplotne energije meri na osnovu instalisane snage plaćaće cenu od 10,96 din/kWh; poslovne prostorije i vojne ustanove grada Zrenjanina koje utrošak toplotne energije mere na osnovu merača plaćaće cenu od 10,96 din/kWh.

Utvrđene cene su bez PDV-a, a primenjivaće se od 1.12.2013.

 U Zrenjaninu, 20.11.2013. godine

Servisna informacija

JKP“Gradska toplana“ dobila je saglasnost Agencije za energetiku republike Srbije na nove cene prirodnog gasa, koje su korigovane u skladu sa smanjenjem cene prirodnog gasa za snabdevanje javnih snabdevača, koja iznosi 3,6%. JP“Srbijagas“ snizilo je cene prirodnog gasa za javne snabdevače, te tako nova cena iznosi 37,69 din/m3. U skladu sa tim, naše preduzeće korigovalo je cene prirodnog gasa za sve kategorije kupaca, koje sada iznose: za domaćinstva nova cena je 47,21 din/m3, za ostale kupce cena je 44,87 din/m3, dok kupci na ravnomernoj i neravnomernoj potrošnji  plaćaju cenu od 44,31 din/m3. Ove cene će se primenjivati od 1.12.2013 godine. Važeće cene do 1.12. su sledeće: za domaćinstva 48,66 din/m3, za ostale kupce 46,33 din/m3, a kupci sa ravnomernom i neravnomernom potrošnjom plaćaju cenu od 45,77 din/m3. Iznos naknade po mestu isporuke i kapacitet za kupce kojima se obračunavaju ostali su isti.

U Zrenjaninu, 19.11.2013. godine

Saopštenje za javnost

 S obzirom da je JP“Srbijagas“ dalo obaveštenje o smanjenju cene prirodnog gasa za snabdevanje javih snabdevača u iznosu od 3,6%, naše preduzeće želi da obavesti svoje potrošače na gasnoj mreži da će u skladu sa tim doći i do smanjenja cene  prirodnog gasa za sve kategorije kupaca. Primena novih cena mora sačekati proceduru odobrenja istih od Agencije za energetiku republike Srbije, na koje potom Vlada republike Srbije daje svoju saglasnost, a njihova primena očekuje se od 1.12.2013.

Smanjenje cene gasa, odnosno cene energenta iz koga naše preduzeće proizvodi toplotnu energiju, povlači i sanjenje cene grejanja za kupce toplotne energije na sistemu dalјinskog grejanja. Cena grejanja biće smanjena u skladu sa novom cenom gasa, na osnovu važeće Uredbe o načinu određivanja najvših i najnižih prosečnih cena grejanja, čija će primena početi od 1.12.2013. godine.

U Zrenjaninu, 04.11.2013. godine

Servisna informacija

JKP”Gradska toplana” će u prvoj polovini meseca novembra započeti prinudnu naplatu svojih potraživanja putem privatnog izvršitelja. Pozivamo svoje potrošače da izmire dugovanja za isporučenu toplotnu energiju i isporučeni gas, čime bi izbegli visoke troškove prinudne naplate putem ovog instituta.

U Zrenjaninu, 28.10.2013. godine

 
web dizajn: NetDesign Studio