Tarifni Sistem

Koja je osnovna odlika tarifnog sistema?

Novi sistem naplate podrazumeva da potrošačima, odnosno kupcima obračunavamo onu količinu toplotne energije koju im na sistemu daljinskog grejanja isporučimo. Količina toplotne energije koju predajemo našim korisnicima meri se kalorimetrom na primarnom delu podstanice. Kalorimetri na primarnom delu podstanice pokazuju koju količinu toplotne energije predajemo svim potrošačima, odnosno kupcima koji su na tu toplotnu podstanicu priključeni, i ta količina toplotne energije procentualno se raspoređuje i obračunava svakom od njih.

Uvođenjem ovog sistema prevazišli bi se nedostaci ranijeg sistema naplate, u kome se naplaćivala usluga zagrevanja stambenih, odnosno poslovnih prostora. Tada se usluga naplaćivala paušalno, shodno pripadnosti grupi potrošača, bez obzira na njen kvalitet, a najvažniji element obračunavanja bila je grejana površina ili instalisana snaga.

Novina tarifnog sistema obračuna isporučene toplotne energije je u pristupu šta se zapravo naplaćuje. Dok se ranijim sistemom obračunavala usluga, sada se naplaćuje količina energije koja se potrošačima isporuči. JKP "Gradska toplana" meriće isporučenu količinu energije putem kalorimetara ugrađenih na mestu gde se energija predaje potrošaču. Merenje isporučene energije putem kalorimetra, slično je praksama koje već dugo postoje u javnim preduzećima koja se bave snabdevanjem vodom i strujom.

Tarifni sistem podrazumeva i katerorisanje potrošača u određene grupe, pri čemu će svakoj grupi zaračunavati određena cena. Tarifni sistem predviđa tri grupe tarifnih kupaca. Prvoj grupi pripadaju tarifni kupci koji su svoj objekat priključili na sistem daljinskog grejanja u cilju stanovanja. Drugoj grupi tarifnih kupaca pripadaju oni koji su svoje objekte priključili na sistem daljinskog grejanja u cilju obavljanja administrativnih ili komercijalnih delatnosti, kao i budžetske ustanove. Poslednju grupu tarifnih kupaca čine kupci koji sa našim preduzećem sklapaju posebne ugovore o isporuci toplotne energije.

Kako će se vršiti obračun za isporučenu toplotnu energiju u tarifnom sistemu naplate?

Uputstvo za raspodelu obračuna

1) raspodela obračuna za jednog tarifnog kupca priključenog na toplotnu podstanicu za nezavisnu individualnu zgradu -

- izmerene količine toplotne energije koje zabeleži kalorimetar u toplotnoj podstanici, obračunavaju se u potpunosti kupcu koji toplotu prima sa te podstanice.

2) raspodela obračuna za više tarifnih kupaca priključenih na zajedničku toplotnu podstanicu, koji su vlasnici nezavisnih stambenih ili poslovnih funkcionalnih celina, koji:

- imaju zajedničke stepenišne vertikale,

-  nemaju zajedničke stepenišne vertikale, već više vertikala koje prolaze kroz prostorije nezavisnih funkcionalnih celina,

-  imaju i zajedničke stepenišne vertikale u delu objekta i više vertikala koje prolaze kroz prostorije nezavisnih funkcionalnih celina.

Uvodi se kategorija zajedničke potrošnje iz razloga što ona na terenu evidentno postoji na osnovu odavanja toplotne energije cevi sekundarne instalacije grejanja – horizontalne razvodne mreže, hodničkih vertikala, vertikala kroz stanove i cevi koje se nalaze u podnoj košuljici. Preporučuju se sledeći procentualni udeo zajedničke potrošnje u isporučenoj količini toplotne energije za kupce koji vrše merenje, u zavisnosti od tipa cevnog razvoda sekundarne instalacije grejanja:

1. za zgrade sa vertikalama i razgranatom horizontalnom cevnom mrežom: 20-40%

2. za zgrade sa zajedničkom hodničkom vertikalom i za zgrade sa spratnim i stanskim ormarićima: 10-40%.

Zajedničku potrošnju ugovara Skupština zgrade sa firmom koja vrši očitavanje uređaja za registrovanje pojedinačne potrošnje u okvirima gornje preporuke i ona se raspodeljuje svim kupcima koji koriste uređaje za registrovanje pojedinačne potrošnje prema kvadraturi/instalisanoj snazi nezavisne funkcionalne celine, nezavisno od odgovarajuće individualne potrošnje.

a) Ako nijedna priključena nezavisna funkcionalna celina tarifnih kupaca nema ugrađen interni merni uređaj – (interni kalorimetar ili alokator troškova – delitelj toplote) na pripadajućem delu sekundarne instalacije grejanja, odnosno na svojim grejnim elementima (telima)raspodela obračuna za svakog tarifnog kupca vrši se prema:

- procentualnom učešću grejne površine priključene nezavisne funkcionalne celine tarifnog kupca u zbiru grejnih površina svih nezavisnih funkcionalnih celina priključenih na predmetnu toplotnu podstanicu, kod stambenih i stambeno-poslovnih objekata;

- procentualnom učešću instalisane snage priključene nezavisne funkcionalne celine tarifnog kupca u zbiru instalisanih snaga svih nezavisnih funkcionalnih celina priključenih na predmetnu toplotnu podstanicu, kod poslovnih objekata;

b) Ako sve priključene nezavisne funkcionalne celine tarifnih kupaca imaju ugrađene interne merne uređaje (svi interne kalorimetre ili svi alokatore troškova – delitelje toplote) na pripadajućem delu sekundarne instalacije grejanja, odnosno na svojim grejnim elementima (telima):

raspodela obračuna za svakog tarifnog kupca je odnos očitane vrednosti isporučene količine toplotne energije, odnosno izmerenog broja jedinica, na internom mernom uređaju tarifnog kupca i zbira očitanih vrednosti isporučene količine toplotne energije, odnosno izmerenog broja jedinica, na internim mernim uređajima svih tarifnih kupaca.

Razlika očitane vrednosti isporučene količine toplotne energije na mernom uređaju instaliranom na primarnom delu toplotne podstanice i zbira očitanih vrednosti isporučenih količina toplotne energije na internim mernim uređajima svih priključenih tarifnih kupaca na predmetnu toplotnu podstanicu, predstavlja toplotnu energiju koja se emituje kroz razvodnu mrežu od zajedničke podstanice do internih mernih uređaja tarifnih kupaca (zajedničku potrošnju, gubitak toplotne energije na cevnom razvodu) i ista se raspodeljuje procentualno za svakog tarifnog kupca prema odnosu njemu isporučene količine toplotne energije i zbira očitanih vrednosti isporučenih količina toplotne energije na svim internim merilima ili prema ugovorenom procentu između skupštine zgrade i firme koja vrši očitavanje.

U slučaju da se kod kupca registruje neispravnost internog kalorimetra, za navedenog kupca se u periodu neispravnosti internog kalorimetra, čiji interval se zaokružuje na ceo broj obračunskih perioda, primenjuje način obračuna iz tačke 2) podtačka s) druga crtica ili drugi odgovarajući metod propisan od strane firme koja vrši očitavanje.

U slučaju da usled neispravnosti internih kalorimetara procenat ukupnog broja nezavisnih funkcionalnih celina sa ugrađenim i ispravnim internim kalorimetrima padne ispod 50%, automatski se primenjuje način obračuna iz take 2) podtačka a).

U slučaju da se kod kupca registruje neispravnost alokatora troškova – delitelja toplote na bilo kojem od grejnih tela, za navedenog kupca se u periodu neispravnosti alokatora troškova – delitelja toplote, čiji interval se zaokružuje na ceo broj obračunskih perioda, primenjuje način obračuna iz take 2) podtačka d) prva crtica ili drugi odgovarajući metod propisan od strane firme koja vrši očitavanje.

U slučaju da usled neispravnosti pojedinih alokatora troškova – delitelja toplote procenat ukupnog broja nezavisnih funkcionalnih celina sa ugrađenim i ispravnim alokatorima troškova – deliteljima toplote na svim njihovim grejnim telima padne ispod 50%, automatski se primenjuje način obračuna iz take 2) podtačka a).

c) Ako minimum 65% od ukupnog broja nazavisnih funkcionalnih celina koje se toplotnom energijom snabdevaju iz zajedničke toplotne podstanice, imaju ugrađene i ispravne interne kalorimetre na pripadajućem delu sekundarne instalacije grejanja:

- raspodela obračuna za tarifnog kupca bez internog kalorimetra, kao i raspodela obračuna za tarifnog kupca koji ima neispravan interni kalorimetar, vrši se prema odnosu grejne površine/instalisane snage njegove funkcionalne celine i zbira grejnih površina/instalisanih snaga svih funkcionalnih celina tarifnih kupaca priključenih na zajedničku toplotnu podstanicu, uvećano za korektivni koeficijent 1,5;

- raspodela obračuna za tarifne kupce sa internim kalorimetrima vrši se prema procentualnom učešću očitane vrednosti isporučene količine toplotne energije na internom kalorimetru (za njihovu funkcionalnu celinu) u odnosu na zbir očitanih vrednosti isporučene količine toplotne energije na internim kalorimetrima svih funkcionalnih celina. količina toplotne energije na koju se primenjuje gore navedena raspodela je količina toplotne energije izmerena na merilu na primarnom delu toplotne podstanice umanjena za količinu toplotne energije koja se obračunava kupcima bez internih kalorimetara i količinu energije koja predstavlja zajedničku potrošnju.

U slučaju da se kod kupca registruje neispravnost internog kalorimetra, za navedenog kupca se u periodu neispravnosti internog kalorimetra, čiji interval se zaokružuje na ceo broj obračunskih perioda, primenjuje način obračuna iz tačke 2) podtačka s) prva crtica ili drugi odgovarajući metod propisan od strane firme koja vrši očitavanje.

U slučaju da usled neispravnosti internih kalorimetara procenat ukupnog broja nezavisnih funkcionalnih celina sa ugrađenim i ispravnim internim kalorimetrima padne ispod 50%, automatski se primenjuje način obračuna iz take 2) podtačka a).

d) Ako minimum 65% od ukupnog broja funkcionalnih celina koje se toplotnom energijom snabdevaju iz zajedničke toplotne podstanice, imaju ugrađene i ispravne alokatore troškova – delitelje toplote na svim svojim grejnim telima:

- raspodela obračuna za tarifnog kupca bez alokatora troškova – delitelja toplote, kao i raspodela obračuna za tarifnog kupca koji ima neispravne alokatore troškova – delitelje toplote vrši se prema odnosu grejne površine/instalisane snage njegove funkcionalne celine i zbira grejnih površina/instalisanih snaga svih funkcionalnih celina tarifnih kupaca priključenih na zajedničku toplotnu podstanicu, uvećano za korektivni koeficijent 1,5; 

- raspodela obračuna za tarifne kupce sa alokatorima troškova – deliteljima toplote vrši se prema procentualnom učešću zbira očitanih vrednosti sa alokatora troškova – delitelja toplote postavljenih na njihovim grejnim elementima (telima) (u njihovoj funkcionalnoj celini) u odnosu na zbir očitanih vrednosti sa svih alokatora troškova – delitelja toplote u svim funkcionalnim celinama. količina toplotne energije na koju se primenjuje gore navedena raspodela je količina toplotne energije izmerena na merilu na primarnom delu toplotne podstanice umanjena za količinu toplotne energije koja se obračunava kupcima bez internih kalorimetara i količinu energije koja predstavlja zajedničku potrošnju.

U slučaju da se kod kupca registruje neispravnost alokatora troškova – delitelja toplote na bilo kojem od grejnih tela, za navedenog kupca se u periodu neispravnosti alokatora troškova – delitelja toplote, čiji interval se zaokružuje na ceo broj obračunskih perioda, primenjuje način obračuna iz tačke 2) podtačka d) prva crtica ili drugi odgovarajući metod propisan od strane firme koja vrši očitavanje.

U slučaju da usled neispravnosti pojedinih alokatora troškova – delitelja toplote procenat ukupnog broja nezavisnih funkcionalnih celina sa ugrađenim i ispravnim alokatorima troškova – deliteljima toplote na svim njihovim grejnim telima padne ispod 50%, automatski se primenjuje način obračuna iz take 2) podtačka a).

Grejna tela na koja nije moguće ugraditi alokatore troškova – delitelje toplote se prilikom raspodele isporučene količine toplotne energije obrađuju u skladu sa preporukama firme koja vrši očitavanje ili se njihovo odavanje toplotne enegije priključuje zajedničkoj potrošnji,ispravnost merila (internih kalorimetara i alokatora troškova – delitelja toplote) utvrđuje se od strane ovlašćenog pravnog lica koje vrši očitavanje merila.

Ukoliko svi kupci (iz gore navedenih grupa a, b, v, g i d) priključeni na jednu toplotnu podstanicu konsenzusom postignu saglasnost o raspodeli troškova za isporučenu količinu toplotne energije i navedenu raspodelu dostave uredno potpisanu i overenu energetskom subjektu, energetski subjekat će račune za isporučenu količinu toplotne energije izdavati na osnovu dostavljene raspodele.

Ukoliko tarifni kupci, ili drugo ovlašćeno pravno lice, energetskom subjektu ne dostave delovnik troškova za isporučenu količinu toplotne energije, energetski subjekt će gore gore navedeni delovnik izraditi prema podacima koji su mu na raspolaganju. 

Merači isporučene toplotne energije – kalorimetri ugrađeni na primarnom delu toplotne podstanice su komercijalna merila (koja moraju ispunjavati sve zakonom propisane uslove i koja su u vlasništvu energetskog subjekta), dok merila instalirana na sekundarnim instalacijama grejanja kupaca, u vlasništvu kupaca, predstavljaju samo uređaje na osnovu kojih se određuje procentualno učešće potrošnje toplotne energije pojedinog kupca u odnosu na ukupnu potrošnju toplotne energije, i kao takva ne služe za direktnu naplatu isporučene količine toplotne energije na osnovu očitanih vrednosti.

Na šta se odnose fiksni i varijabilni deo cene toplotne energije, pa samim tim fiksni i varijabilni deo računa za isporučenu toplotnu energiju koji će kupci plaćati?

Cena toplotne energije sastoji se od fiksnog i varijabilnog dela i odnose se na troškove poslovanja našeg preduzeća. Fiksni trošak, koji bi potrošači plaćali kroz fiksni deo računa, odnosio bi se na troškove poslovanja toplane koji su nezavisni od proizvedene toplotne energije. Tako bi ovi troškovi pokrivali amortizaciju, troškove vezane za investiciono i tekuće održavanje, zarade i ostala lična primanja, kao i druge neproizvodne troškove. Fiksni deo građani bi plaćali tokom cele godine, dok bi varijabilni deo plaćali samo tokom grejne sezone, a on bi se ticao količine energije koja je potrošaču isporučena.

Varijabilni deo računa vezan je za varijabilni trošak našeg preduzeća, odnosno za samu proizvodnju toplotne energije. Varijabilni trošak toplane odnosi se na cenu energenata, na količinu potrošene električne energije neophodne u proizvodnji toplotne energije i na utrošenu količinu vode i njenu hemijsku pripremu.

Fiksni deo, iako fiksni, menja se u skladu sa promenom cena na malo, odnosno zavisi od projektovane inflacije za datu godinu i najčešće bi se menjao jednom godišnje. Varijabilni deo, pre svega, zavisi od cene energenata i menjao bi se češće. Ključ za raspodelu troškova varijabilnog dela bila bi dosadašnja dva modela: grejna površina ili instalisana snaga, sa novom mogućnošću obračunavanja utroška putem delitelja toplote.

Visina iznosa fiksnog i varijabilnog dela cene određuju se uz pomoć Metodologije za formiranje cena. Reč je o formulama za izračunavanje oba dela, u kojima promenljive predstavljaju elementi fiksnog i varijabilnog troška preduzeća, pa tako ukoliko dođe do promene cene energenta, menja se vrednost jedne od promenljivih koja je deo formule. Promena cene energenta tako automatski uslovljava promenu cene toplotne energije koju prodajemo našim kupcima.

Koja je funkcija internih mernih uređaja - delitelja toplote, odnosno alokatora troškova i internih kalorimetara? Kako ovi uređaji vrše merenja?

Kalorimetri su uređaji koji očitavaju isporučenu toplotnu energiju u kilovat ili megavat satima, i tako potrošačima omogućavaju direktan uvid u preuzete količine toplotne energije Kalorimetar postavljen u primarnom delu podstanice meri isporučenu količinu toplotne energije koja se predaje potrošačima priključenim na istu i predstavlja vlasništvo JKP "Gradska toplana", dok kalorimetar koji se postavlja na sekundarnu instalaciju grejanja potrošača predstavlja interni merni uređaj koji je u vlasništvu kupca toplotne energije. Kalorimetri su uređaji koji se sastoje od merača protoka, računske jedinice i senzora za merenje temperature tople vode. Na osnovu vrednosti protoka i temperature tople vode, kalorimetri izračunavaju količinu isporučene energije u kilovat ili megavat satima.

U slučaju kolektivnog stanovanja, merenja uz pomoć internih kalorimetra su moguća u zgradama koje imaju hodnički tip razvoda instalacije, koji omogućava da se kalorimetri postave ispred svake stambene jedinice. Obračun isporučene količine toplotne energije, vršiće se na osnovu podataka koje kalorimetri pokažu, pri čemu zbir potrošnja sa pojedinačnih kalorimetara ne daje sumu potrošnje koju pokazuje kalorimetar na primarnom delu instalacije, jer imamo određenu količinu toplotne enrgije koja predstavlja zajedničku potrošnju. U obračunavanju isporučene toplotne energije svakom potrošaču se, osim pokazivanja kalorimetara na sekundaru, obračunava i zajednička potrošnja, na osnovu procentualnog učešća u istoj. Zajednička potrošnja je toplota koja se emituje kroz hodničku instalaciju stambenih zgrada u slučaju kolektivnog stanovanja, ili kod individualnih potrošača, toplotna energija koja nastaje kao gubitak pri prenosu iste kroz sekundarnu instalaciju od toplotne podstanice do ugrađenih kalorimetara na sekundarnoj instalaciji.

Osim kalorimetara, potrošači se mogu odlučiti na merenja uz pomoć delitelja, razdelnih uređaja, koji pokazuju procentualno učešće svakog grejnoj tela u ukupnoj potrošnji toplotne energije koja se meri pomoću ovih uređaja, a preuzima se sa jedne toplotne podstanice. Delitelji toplote su uređaji sastoje od dva senzora kojima se prati srednja temperatura grejnog tela i temperatura zagrevane prostorije, kao i integrisane računske jedinice. Na displeju delitelja mogu se očitati impulsi, koji predstavljaju indirektne vrednosti potrošnje, za neki od mogućih vremenskih perioda- trenutnu vrednost, prošlogodišnju vrednost potrošnje, ili tome slično, sve u zavisnosti od funkcija za koje su delitelji programirani. Kao razdelni uređaji, montiraju se na grejna tela, po određenim tehničkim uslovima, i služe za raspodelu procentualnog udela u ukupnom utrošku onog grejnog tela na koji su montirani.

Delitelji toplote merenja iskazuju u impulsima, vrednostima koje nastaju kao razlika temperatura grejnog tela i zagrevane prostorije, ali i na osnovu karakteristika i tipa grejnog tela na koji se montiraju. Impulsi kao apstraktne vrednosti, očitavanjem i prenosom u poseban softver, pretvaraju se u kilovat sate, te tek na osnovu softverske obrade i krajnjeg obračuna potrošači znaju koju su količinu toplotne energije potrošili.

Kako se vrši očitavanje merenja delitelja toplote i internih kalorimetara?

Merenja utrošene toplotne energije pomoću kalorimetara i delitelja toplote, očitavaju se najčešće uz pomoć radio signala. Očitavanja kalorimetara mogu se vršiti i fizički, ali je najčešći model očitavanje bežičnim putem. Kalorimetri, odnosno merni kao i razdelni uređaji, to jest delitelji toplote, šalju radio signal, koji se prikuplja uz pomoć džepnog računara. Ovi podaci se skladište na server angažovanog preduzeća, koje potom vrši obračun, i procentualno učešće svakog potrošača pretvara u kilovat sate.

Za očitavanja pomoću radio signala nije potreban ulazak službenih lica u prostorije potrošača, nisu potrebni termini za očitavanja, kao i samo prisustvo potrošača. Preduzeća koja vrše očitavanja i obračun, omogućila bi potrošačima da imaju uvid u potrošnju koju ostavruju tokom meseca, potrošnju na godišnjem nivou, kao i u potrošnju tokom prošle grejne sezone. Očitavanja sa mernih, odnosno razdelnih uređaja, vrše se uglavnom na mesečnom nivou, ali frekventnost očitavanja zavisi od samog dogovora potrošača i preduzeća. Preporuka JKP "Gradska toplana" je da se u početnom periodu očitavanja vrše svakog meseca, da bi se potrošnja, odnosno ušteda mogle jasnije sagledati.

Značaj stabilne većine kada je reč o merenjima i raspodeli obračuna za isporučenu toplotnu energiju na osnovu internih mernih uređaja?

Kada je reč o kolektivnom stanovanju, merenja uz pomoć kalorimetra, kao i merenja uz pomoć delitelja toplote biće moguća samo u slučajevima kada postoji stabilna većina, koja je nužan uslov za uvođenje ovih sistema merenja. Funkcija stabilna većine je u tome da osigura merenje, samim tim i obračun na osnovu delitelja ili kalorimetara, a da pritom odustajanje manjeg broja potrošača, u nekom budućem trenutku, ne utiče na primenu modela na dalje. Minimum od 65% potrošača koji imaju ugrađene interne merne uređaje, predstavlja stabilnu većinu.

U čemu se ogleda važnost delovnika troškova i ko je zadužen za formiranje istog?

Važna obaveza potrošača u kolektivnom stanovanju, vezana za tarifni sistem, jeste sačinjavanje delovnika troškova, koji bi trebao da omogući pravednu raspodelu isporučene toplotne energije između samih potrošača, koji se u kolektivnom stanovanju snabdevaju toplotnom energijom sa jedne toplotne podstanice. Delovnika troškova je nepohodan u novom sistemu obračunavanja, bez obzira na to na koji se od modela obračuna potrošači odluče, a njihova glavna funkcija je da odrede procentualno učešće svakog od kupaca u potrošnji isporučene količine toplotne energije, koju pokazuje kalorimetar na primarnom delu podstanice.

Svi modeli obračunavanja, kako na osnovu udela u grejnoj površini ili instalisanoj snazi, kao i obračunu na osnovu delitelja ili kalorimetara, zahtevaju postojanje delovnika troškova. Pravedno i fer obračunavanje moguće je samo ukoliko potrošači između sebe postignu dogovor o raspodeli troškova, zato apelujemo na njih da zarad sopstvenog interesa dođu do saglasnosti.

Ukoliko ne dođe do formiranja delovnika, naše preduzeće sačiniće iste na osnovu podataka koji već postoje. Podela troškova može se vršiti na osnovu udela u grejnoj površini ili na osnovu udela u instalisanoj snazi objekta, ili objekata, koji toplotnu energiju dobijaju iz jedne toplotne podstanice. "Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom", na koju je svoju saglasnost dala Skupština grada Zrenjanina, postojanje delovnika troškova definiše kao deo ugovora koji se potpisuje sa kupcima toplotne energije i njihovo sačinjavanje obaveza je samih kupaca. Delovnik troškova, u slučaju kada se potrošači većinski odluče na model obračunavanja isporučene toplotne energije po kalorimetrima ili deliteljima toplote, sačinjavaju preduzeća koja se bave očitavanjem ovih uređaja. Preduzeća koja će očitavati merenja ovih uređaja, posrednici su između nas i potrošača, jer će ona sačinjavanjem delovnika, količinu toplotne energije koju naše preduzeće isporuči potrošačima, procentualno raspodeliti između njih.

Zašto je neophodno da se formiraju Skupštine zgrada?

- Skupštine zgrada oblik su organizovanja potrošača koji će im omogućiti da kvalitetnije pregovaraju sa ponuđačima opreme, ukoliko se opredele za modele obračuna na osnovu kalorimetara ili delitelja toplote, ali predstavljaju i institucije kroz koje će biti lakše ostvariti i neka svoja prava. Stambene zgrade kao pravna lica mogu sklapati ugovore sa preduzećima koja će u našem gradu vršiti ponudu, ugradnju i očitavanje delitelja ili kalorimetara. Svoje ponude ova preduzeća izneće potrošačima putem reklamnog materijala ili u direktnoj komunikaciji, organizovanjem prezentacija ili tome slično.

- "Zakon o održavanju stambenih zgrada" predviđa postojanje Skupštine zgrade, koju čine vlasnici stanova, pri čemu same Skupštine, odnosno Saveti, imaju svojstva pravnih lica u poslovima vezanim za održavanje i korišćenje stambene zgrade. Važno je napomenuti da bi nadzor nad sprovođenjem "Zakona o održavanju stambenih zgrada" trebala da vrši opštinska, odnosno gradska uprava. Iz tih razloga neophodno je formirati telo koje će imati funkciju nadzora u širem smislu, jer je važno regulisati samu oblast stanovanja.

- Kada je reč o "Uredbi o održavanju stambenih zgrada i stanova" ona opisuje poslove investicionog i tekućeg održavanja, koji su obaveza samih potrošača, odnosno preduzeća kojima su ovi poslovi povereni. U grupu investicionih poslova spadaju popravka ili zamena grejnih instalacija i grejnih tela, kao i svih drugi radovi koji su od uticaja na korišćenje ostalih stanova, što bi bio slučaj sa ugradnjom delitelja toplote, odnosno kalorimetara, ukoliko se na njih potrošači odluče. Tako "Zakon o održavanju stambenih zgrada" kao i "Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova" upućuje potrošače na njihova prava i obaveze.

 
web dizajn: NetDesign Studio